Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 28

L 221/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2008/676/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfi­ kacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

(4)

Analiza tego wniosku wykazała, że warunki do zatwier­ dzenia tej metody klasyfikacji zostały spełnione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych ma być doko­ nywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anato­ micznych części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tole­ rancja ta została określona w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (2).

Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad­ czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Bułgaria skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie metody klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożyła wyniki próbnych rozbiorów w drugiej części protokołu

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następującą metodę klasyfikacji tusz wieprzo­ wych w Bułgarii:

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

— przyrząd określany jako Ultra FOM 200 oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w załączniku.

19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/29

Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządu lub metod oceny. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii ULTRA FOM 200 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako Ultra FOM 200. 2. Przyrząd ten jest wyposażony w sondę ultradźwiękową o częstotliwości 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Sygnał ultradźwiękowy jest przekształcany na postać cyfrową, przechowywany i przetwarzany przez mikroprocesor (typ Intel 80 C 32). Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą samego przyrządu Ultra FOM. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 67,130 – 0,3284 × X1 – 0,3725 × X2 + 0,01515 × X3 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach), X1 = grubość słoniny i skóry w milimetrach zmierzona w punkcie pomiaru 7 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym od dołu, X2 = grubość słoniny i skóry w milimetrach zmierzona w punkcie pomiaru 7 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca, X3 = grubość mięśnia w milimetrach, mierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co grubość słoniny. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.