Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 30

L 221/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2008/677/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 2006/784/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfi­ kacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji 2006/784/WE (2) zezwala na siedem metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji. Francja zwróciła się do Komisji, w celu uproszczenia pomiarów, o zatwierdzenie zastąpienia wzoru stosowa­ nego w metodzie klasyfikacji tusz wieprzowych „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)” oraz przedstawiła w drugiej części protokołu wyniki próbnego rozbioru, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawia­ jącego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier­ dzenia tej metody klasyfikacji zostały spełnione.

Załącznik do decyzji 2006/784/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

(3) Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 27. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/293/WE (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 16). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/31

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/784/WE w części 1 (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 62,19 – 0,729 G2 + 0,144 M2 gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, G2 = grubość słoniny (łącznie ze skórą) między trzecim i czwartym ostatnim żebrem, 6 centymetrów od grzbietowej linii środkowej, zgodnie z torem równoległym do tej linii (w milimetrach). M2 = grubość mięśnia między trzecim i czwartym ostatnim żebrem, 6 centymetrów od grzbietowej linii środkowej, zgodnie z torem równoległym do tej linii (w milimetrach). Niniejszy wzór dotyczy tusz ważących pomiędzy 45 a 125 kilogramów.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.