Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 34

L 221/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności (2008/679/WSiSW)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2007/125/WSiSW z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiającą na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szcze­ gółowy program „Zapobieganie i walka z przestępczością” (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W dniach 6 listopada 2007 r., 22 listopada 2007 r. i 17 grudnia 2007 r. zebrał się komitet oceniający i zalecił przyznanie dotacji na tłumaczenie i testowanie modułu ankiety na temat wiktymizacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (3). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 8 decyzji Rady 2007/125/WSiSW,

(6)

Komisja przyjęła w dniu 16 kwietnia 2007 r. roczny program prac na 2007 r. dla szczegółowego programu „Zapobieganie i walka z przestępczością” jako części ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności (2). W lutym 2007 r. ogłoszono zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw ramowych w ramach programu „Zapobieganie i walka z przestępczością”. W dniu 16 sierpnia 2007 r. do wszystkich wybranych partnerów ramowych, którzy wybrali opcję „Statystyki na temat przestępczości i wymiaru sprawiedliwości”, wysłano specjalne zaproszenie do składania wniosków w zakresie tłumaczenia i testowania modułu ankiety na temat wiktymizacji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Zatwierdza się dotacje na działania określone w załączniku w wysokości 1 540 170,39 EUR.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 24.2.2007, s. 7. (2) C(2007) 1627.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/35

ZAŁĄCZNIK Podział środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji

Nr referencyjny ramowego partnerstwa

Organizacja

Wybrana/ Odrzucona

Całkowite koszty kwalifikowalne (EUR)

Przyznana kwota (EUR)

% dotacji

JLS/I2007/ISEC-FPA/012

Szwedzka Krajowa Rada ds. Zapobie­ gania Przestępczości Departament Statys­ tyki, Rząd Litwy Krajowy Instytut Statystyki, Portugalia Statystyka, Dania Urząd Statystyczny, Republika Słowacka Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polska Federalny Urząd Statystyczny, Niemcy Statystyka, Austria Europejski Instytut Zapobiegania Prze­ stępczości HEUNI, Finlandia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Katalonia Rada ds. Badań na temat Przestępczości przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Bułgaria Biuro Statystyczne, Republika Słowenii Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, Włochy Centralne Biuro Statystyczne, Łotwa Sekretariat Stanu ds. Bezpieczeństwa, Hiszpania

Wybrana

113 815,90

107 702,00

94,63

JLS/I2007/ISEC-FPA/020

Wybrana

39 855,87

27 899,11

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/033

Wybrana

133 041,32

126 389,25

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/037 JLS/I2007/ISEC-FPA/043

Wybrana Wybrana

160 264,87 22 115,23

152 250,80 19 893,11

95 89,95

JLS/I2007/ISEC-FPA/050

Wybrana

57 730,00

40 411,00

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/051

Wybrana

402 615,32

281 830,72

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/053 JLS/I2007/ISEC-FPA/054

Wybrana Wybrana

120 703,15 221 149,06

110 703,15 210 091,60

91,72 95

JLS/I2007/ISEC-FPA/061

Wybrana

123 955,16

83 955,16

67,73

JLS/I2007/ISEC-FPA/079

Wybrana

23 865,49

19 092,00

80

JLS/I2007/ISEC-FPA/083

Wybrana

86 076,32

81 772,50

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/087

Wybrana

175 801,15

158 779,37

90,32

JLS/I2007/ISEC-FPA/102

Wybrana

29 567,51

26 610,75

90

JLS/I2007/ISEC-FPA/103

Wybrana

132 556,95

92 789,87

70

Razem

1 843 113,30

1 540 170,39

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.