Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 8

Strona 1 z 11
L 221/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wyłącznie osobom odpowiednio upoważnionym przez państwo członkowskie lub Komisję. Kolejne zmiany roz­ porządzenia (WE) nr 622/2003 przewidują, że przepis ten stosuje się do takich zmian.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywil­ nego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Mając na uwadze poprawę przejrzystości przepisów wykonawczych przyjętych przez Komisję do tej pory na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002, dokonała ona przeglądu przepisów zawar­ tych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 z późniejszymi zmianami, w świetle kryteriów określo­ nych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002. Przegląd ten pokazał, że wiele z tych przepisów nie musi być utrzymywanych w tajemnicy i w związku z tym powinny one zostać opublikowane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

(1)

Na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie, w razie konieczności, środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawia­ jące środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem określa­ jącym takie środki.

(5)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 622/2003 zostało zmienione 14 razy od jego przyjęcia. Mając na względzie przejrzys­ tość i racjonalność wskazane jest zatem skonsolidowanie wszystkich zmian w ramach nowego rozporządzenia.

(6)

Zasadnicze znaczenie ma jednak utrzymanie poufności niektórych przepisów, których ujawnienie mogłoby ułatwić ich omijanie i popełnianie aktów bezprawnej ingerencji. Przepisy te obejmują w szczególności niektóre szczegółowe procedury dotyczące kontroli bezpieczeń­ stwa pojazdów wjeżdżających do stref zastrzeżonych lotniska, przeszukiwania statków powietrznych i pasażerów, traktowania pasażerów zakłócających porządek, kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowa­ nego bez właściciela i bagażu rejestrowanego przy użyciu systemów wykrywania ładunków wybuchowych oraz kontroli towarów i poczty, a także odstępstwa od tych procedur, jak również specyfikacje techniczne sprzętu do kontroli bezpieczeństwa. Przepisy te powinny zostać przyjęte oddzielnie w drodze decyzji skierowanej do wszystkich państw członkowskich.

(3)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 stanowi, że przepisy wykonawcze przyjęte przez Komisję na mocy art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia są niejawne i nie publikuje się ich, jeśli dotyczą one kryteriów eksploatacyjnych i prób odbiorczych urządzeń, szczegó­ łowych procedur zawierających informacje szczególnie chronione lub szczegółowych kryteriów wyłączenia środków bezpieczeństwa. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 622/2003 stanowi ponadto, że przepisy wyko­ nawcze ustanowione w załączniku do tego rozporządze­ nia są niejawne, nie są publikowane i udostępniane są

Należy dopuścić rozróżnienie między portami lotniczymi w świetle oceny lokalnego ryzyka. Dlatego należy infor­ mować Komisję o portach lotniczych uznawanych za przedstawiające mniejsze ryzyko.

(7)

Należy również dopuścić zróżnicowanie środków wyko­ nawczych w zależności od rodzaju działalności lotniczej. Należy informować Komisję o stosowaniu środków wyrównawczych w celu zapewnienia równoważnych poziomów bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 32 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.