Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 33/06 (ex N 576/04), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5094) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 5

Strona 1 z 2
20.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 33/06 (ex N 576/04), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5094)

(jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/680/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

stanowić pomoc na pokrycie kosztów naziemnej trans­ misji cyfrowej ponoszonych przez prywatnych nadawców.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi przepisami (1),

W piśmie z dnia 31 stycznia 2005 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje, których Niemcy udzieliły – po przedłużeniu terminu na odpowiedź – w piśmie z dnia 22 marca 2005 r. (zarejestrowanym w Komisji w tym samym dniu). Kolejna prośba o dodatkowe informacje została przesłana dnia 20 maja 2005 r., a Niemcy odpo­ wiedziały na nią w piśmie z dnia 16 czerwca 2005 r., zarejestrowanym w dniu 24 czerwca 2005 r. Środek przypominał pomoc publiczną udzieloną na rzecz cyfrowej telewizji naziemnej w Berlinie-Brandenburgii. W tamtej sprawie Komisja wszczęła formalne postępo­ wanie wyjaśniające w dniu 14 lipca 2004 r., a w dniu 9 listopada 2005 r. wydała ostateczną decyzję, w której uznała tę pomoc państwa za niezgodną ze wspólnym rynkiem (2). Ponieważ obie sprawy są podobne, Komisja i Niemcy ustaliły, że w omawianym przypadku zawieszą procedurę zgłoszenia, aby umożliwić władzom analizę, w jaki sposób decyzją wydana w sprawie Berlina-Brandenburgii wpływa na omawianą sprawę. W piśmie z dnia 12 kwietnia 2006 r. Komisja zwróciła się do Niemiec o przedstawienie w terminie jednego miesiąca stanowiska na temat procedury zgłoszenia, o której mowa w motywie 2. W piśmie z dnia 12 maja 2006 r. Niemcy poinformowały Komisję,

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) I. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 8 grudnia 2004 r., zarejestrowanym w Komisji dnia 10 grudnia 2004 r., Niemcy poinformo­ wały Komisję zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE o środku obejmującym finansowanie uruchomienia cyfrowej telewizji naziemnej w Bawarii, który ma

(4)

(1) Pomoc państwa C 33/06 (ex N 576/04) – Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Bawarii – Zaproszenie do przedkła­ dania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Dz.U. C 202 z 25.8.2006, s. 18).

(2) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 14.

L 222/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2008

że nie zamierzają wycofać zgłoszonego środka ani wpro­ wadzać w nim gruntownych zmian. Niemcy zapowie­ działy równocześnie niewielką zmianę w zgłoszeniu dotyczącym Bawarii, informację o której przekazano w piśmie z dnia 19 maja 2006 r. Zmiana polegała na oddzieleniu dotacji dla lokalnych programów telewizyj­ nych od dotacji dla programów telewizyjnych o zasięgu federalnym. W piśmie z dnia 19 lipca 2006 r. K(2006) 3175 wersja ostateczna Komisja poinformowała Niemcy o wszczęciu postępowania na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE z powodu wątpliwości co do zgodności środka z Traktatem WE.

(5)

kosztów naziemnej transmisji cyfrowej ponoszonych przez prywatnych nadawców (3).

III. UWAGI NIEMIEC (9)

Niemcy poinformowały Komisję w piśmie z dnia 11 lipca 2007 r., że zgłoszony środek nie jest realizo­ wany i został wycofany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 9 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/870/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planu szczepień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy szczepionki markerowej w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4360)

 • Dz. U. L222 - 7 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3854) (1)

 • Dz. U. L222 - 3 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L222 - 1 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.