Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3854) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 7

20.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/7

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/681/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ziły zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i rodzajów produktów. Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i rodzajów produktu nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Istnieje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w których przypadku wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji. W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 22 czerwca 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej. W okresie trzech miesięcy od upublicznienia tej infor­ macji żadna osoba ani państwo członkowskie nie wyra­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Substancje i rodzaje produktów wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE. Artykuł 2 Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opubli­ kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

(2)

(3)

(4)

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/31/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 57). (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

L 222/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2008

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE I RODZAJE PRODUKTÓW, KTÓRYCH NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ DO ZAŁĄCZNIKA I, IA ANI IB DO DYREKTYWY 98/8/WE

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo 6-propylopiperonylowy/butoksylan piperonylu 1,3-dibromo-5,5 -dimetylohydantoina 1,3-dibromo-5,5 -dimetylohydantoina 1,3-dibromo-5,5 -dimetylohydantoina Naftalen m-Krezol m-Krezol Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy Benzoesan benzylu Benzotiazol-2-tiol Benzotiazol-2-tiol Benzotiazol-2-tiol Benzotiazol-2-tiol Benzotiazol-2-tiol Benzotiazol-2-tiol 2-hydroksy-4-izopropyol-2,4,6-cykloheptatrien-1-on Bromek sodu Bromek sodu Bromek sodu Kwas borowy Bromek amonu Bromek amonu Bromek amonu Cis-trikoz-9-en Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy/ Etofenproks Eter 3-fenoksybenzylo-2-(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy/ Etofenproks (RS)-3-allilo-2-metylo4-oksocyklopent-2-enylo-(lR,3R)-2,2-dimetylo-3-(2metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (mieszanina 2 izomerów: 1R trans: 1RS tylko 1:1)/bioaletryna/d-trans-aletryna Spinosad: produkt fermentacji mikroorganizmów glebowych zawierających Spinosyn A i Spinosyn D

200-001-8 200-001-8 200-001-8 200-076-7 201-030-9 201-030-9 201-030-9 202-049-5 203-577-9 203-577-9 203-768-7 204-402-9 205-736-8 205-736-8 205-736-8 205-736-8 205-736-8 205-736-8 207-880-7 231-599-9 231-599-9 231-599-9 233-139-2 235-183-8 235-183-8 235-183-8 248-505-7 407-980-2 407-980-2 środek ochrony roślin środek ochrony roślin

50-00-0 50-00-0 50-00-0 51-03-6 77-48-5 77-48-5 77-48-5 91-20-3 108-39-4 108-39-4 110-44-1 120-51-4 149-30-4 149-30-4 149-30-4 149-30-4 149-30-4 149-30-4 499-44-5 7647-15-6 7647-15-6 7647-15-6 10043-35-3 12124-97-9 12124-97-9 12124-97-9 27519-02-4 80844-07-1 80844-07-1 —

11 12 13 19 2 11 12 19 2 3 8 18 2 7 9 11 12 13 10 4 6 13 18 2 4 6 18 2 3 18

3

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 9 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/870/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planu szczepień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy szczepionki markerowej w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4360)

 • Dz. U. L222 - 5 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 33/06 (ex N 576/04), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5094) (1)

 • Dz. U. L222 - 3 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L222 - 1 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.