Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/870/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planu szczepień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy szczepionki markerowej w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4360)

Data ogłoszenia:2008-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 9

20.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/870/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planu szczepień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy szczepionki markerowej w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4360)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(2008/682/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4)

klasycznemu pomorowi świń za pomocą szczepionki markerowej. Po zatwierdzeniu tego planu dostępność tej szczepionki okazała się ograniczona. W konsekwencji Rumunia odpowiednio zmieniła tenże plan szczepień awaryjnych. Ten zmieniony plan szczepień został w dniu 30 czerwca 2008 r. przedłożony przez Rumunię Komisji do zatwier­ dzenia. Zmieniony plan został zbadany przez Komisję, która stwierdziła jego zgodność z dyrektywą 2001/89/WE. W związku z powyższym plan ten powinien zostać zatwierdzony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer­ nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

(6)

W dyrektywie 2001/89/WE wprowadza się minimalne środki wspólnotowe zwalczania klasycznego pomoru świń. Środki te obejmują przepis stanowiący, że państwa członkowskie, po potwierdzeniu pierwotnego przypadku klasycznego pomoru świń wśród dzikich świń, mają przedłożyć Komisji plan środków podejmowanych w celu zwalczenia tej choroby. Takie środki obejmują również szczepienia interwencyjne świń w gospodarstwach. Decyzja Komisji 2007/870/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwen­ cyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w 2008 r. w Rumunii (2) została przyjęta jako jeden z szeregu środków zwalczania klasycznego pomoru świń w tym państwie członkowskim. Decyzję tę stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Jeden z planów zatwierdzonych tą decyzją dotyczy szcze­ pień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 3 decyzji 2007/870/WE datę „29 listopada 2007 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 105.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 222 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 7 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3854) (1)

 • Dz. U. L222 - 5 z 200820.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 33/06 (ex N 576/04), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5094) (1)

 • Dz. U. L222 - 3 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L222 - 1 z 200820.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.