Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 11

22.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/685/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjo­ nalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Należy zatem skreślić tę chorobę także z wykazu chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku do decyzji 90/424/EWG. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 90/424/EWG. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W decyzji 90/424/EWG ustanawia się procedury regulu­ jące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku do tej decyzji. W decyzji 90/424/EWG zmienionej decyzją Rady 2006/782/WE (2) włącza się wiosenną wiremię karpi (SVC) do wykazu chorób zwierzęcych, w których przy­ padku państwa członkowskie mogą się kwalifikować do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczo­ nego na krajowe programy zwalczania. W przypadku zwierząt wodnych państwa członkowskie powinny się kwalifikować do otrzymania wkładu finan­ sowego Wspólnoty przeznaczonego na krajowe programy zwalczania jedynie w odniesieniu do chorób nieegzotycznych, które są wymienione w części II załącz­ nika IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (3). Dyrek­ tywa ta ma być stosowana od 1 sierpnia 2008 r. Dyrektywa 2006/88/WE zmieniona dyrektywą Komisji 2008/53/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi (SVC) w części II załącznika IV, gdyż koszty związane ze

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 90/424/EWG zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22). (2) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 57. (3) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2008/53/WE (Dz.U. L 117 z 1.5.2008, s. 27).

L 224/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Choroby zwierzęce i odzwierzęce — Gruźlica bydła — Bruceloza bydła — Bruceloza owiec i kóz (B. melitensis) — Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka — Afrykański pomór świń — Choroba pęcherzykowa świń — Klasyczny pomór świń — Wąglik — Zaraza płucna bydła — Ptasia grypa — Wścieklizna — Bąblowica — Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) — Kampylobakterioza — Listerioza — Salmonella (salmonella odzwierzęca) — Włośnica — Werotoksyczne szczepy E. coli — Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS) — Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) — Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) — Zakaźna anemia łososi (ISA) — Marteilioza wywoływana przez Marteilia refringens — Bonamioza wywoływana przez Bonamia ostreae — Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 13 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do obszarów, na których mają być realizowane w Słowacji plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4428)

 • Dz. U. L224 - 8 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4407)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L224 - 4 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wysiewów ryżu w 2008 r. we włoskim regionie Piemonte

 • Dz. U. L224 - 1 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.