Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do obszarów, na których mają być realizowane w Słowacji plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4428)

Data ogłoszenia:2008-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 13

22.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do obszarów, na których mają być realizowane w Słowacji plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4428)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2008/686/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zastąpić tekstem znajdującym się w załączniku do niniej­ szej decyzji.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer­ nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2005/59/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzją Komisji 2005/59/WE (2) zatwierdzono przedło­ żone przez Słowację w dniu 31 sierpnia 2004 r. plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń na obszarach tego państwa członkowskiego określonych w załączniku do powyższej decyzji. Słowacja poinformowała obecnie Komisję o aktualnym rozwoju klasycznego pomoru świń wśród dzikich świń na swoim terytorium. W świetle dostępnych informacji epidemiologicznych należy rozszerzyć środki określone w planie zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń, aby objąć nimi całe powiaty Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice i Komárno. W celu zachowania przejrzystości prawodawstwa wspól­ notowego załącznik do decyzji 2005/59/WE powinno się

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/59/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/88/WE (Dz.U. L 28 z 1.2.2008, s. 34).

L 224/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. Obszary, na których ma być realizowany plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń Terytorium następujących regionalnych urzędów ds. weterynaryjnych i żywnościowych (słowac. Regionálna veterinárna a potravinova správa): Žiar nad Hronom (obejmujący powiaty Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (obejmujący powiaty Zvolen, Krupina i Detva), Lučenec (obejmujący powiaty Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (obejmujący powiat Veľký Krtíš), Komárno (obejmujący powiat Komárno), Nové Zámky (obejmujący powiat Nové Zámky), Levice (obejmujący powiat Levice) i Rimavská Sobota (obejmujący powiat Rimavská Sobota). 2. Obszary, na których ma być realizowany plan szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycz­ nemu pomorowi świń Terytorium następujących regionalnych urzędów ds. weterynaryjnych i żywnościowych (słowac. Regionálna veterinárna a potravinova správa): Žiar nad Hronom (obejmujący powiaty Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (obejmujący powiaty Zvolen, Krupina i Detva), Lučenec (obejmujący powiaty Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (obejmujący powiat Veľký Krtíš), Komárno (obejmujący powiat Komárno), Nové Zámky (obejmujący powiat Nové Zámky), Levice (obejmujący powiat Levice) i Rimavská Sobota (obejmujący powiat Rimavská Sobota).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 11 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401) (1)

 • Dz. U. L224 - 8 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4407)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L224 - 4 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wysiewów ryżu w 2008 r. we włoskim regionie Piemonte

 • Dz. U. L224 - 1 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.