Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wysiewów ryżu w 2008 r. we włoskim regionie Piemonte

Data ogłoszenia:2008-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 3

22.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 829/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wysiewów ryżu w 2008 r. we włoskim regionie Piemonte

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


Od połowy maja 2008 r. włoski region Piemonte został dotknięty obfitymi i ciągłymi opadami deszczu. Te nieko­ rzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły rolnikom dotrzymanie terminu wysiewów ryżu ustalonego najpóź­ niej na dzień 31 maja 2008 r. Należy zatem wprowadzić odstępstwo od przepisów art. 12 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 i zezwolić rolnikom na wysiew ryżu na zadeklarowanych areałach znajdujących się we włoskim regionie Piemonte najpóź­ niej do dnia 30 czerwca 2008 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Artykuł 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szcze­ gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia prze­ widzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (2) przewiduje, że zakwalifikowanie deklarowa­ nego areału do dopłaty do ryżu zależnej od plonu wymaga, by areał ten był obsiany najpóźniej do dnia 31 maja roku poprzedzającego przedmiotowe zbiory w przypadku wszystkich regionów produkcyjnych z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii i Gujany Francuskiej, które mogą dokonywać wysiewów do dnia 30 czerwca.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 lit. b) rozporządze­ nia (WE) nr 1973/2004 zakwalifikowanie w 2008 r. deklaro­ wanego areału do dopłaty do ryżu zależnej od plonu we włoskim regionie Piemonte wymaga, by areał ten był obsiany najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 674/2008 (Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 5). (2) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1548/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 71).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 13 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do obszarów, na których mają być realizowane w Słowacji plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4428)

 • Dz. U. L224 - 11 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401) (1)

 • Dz. U. L224 - 8 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4407)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L224 - 4 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L224 - 1 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.