Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4407)

Data ogłoszenia:2008-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 8

Strona 1 z 3
L 224/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4407) (2008/684/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i roślin, o ile drewno nie zostało poddane obróbce termicznej, a rośliny należycie zbadane.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 oraz ust. 5 zdanie drugie,

(4)

Portugalia przedstawiła Komisji propozycję planu badania, o jakim mowa w art. 4 ust. 2 decyzji 2006/133/WE, dla całego terytorium Portugalii. Propo­ zycja została omówiona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin w dniach 26–27 maja 2008 r. Komisja, na podstawie wniosków Komitetu, nie zatwierdziła jednak planu z powodu niewystarczającej intensywności moni­ torowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków prze­ ciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, „WS”) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (2), Portu­ galia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprze­ strzenianiu się węgorka sosnowca.

W dniu 5 czerwca 2008 r. Portugalia poinformowała Komisję o odkryciu, w wyniku nadzwyczajnego postępo­ wania stanowiącego uzupełnienie corocznych badań, nowych ognisk węgorka sosnowca na obszarach Portu­ galii, gdzie jak dotąd organizm ten nie występował.

(5)

Kontrola przeprowadzona przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w dniach 2–6 czerwca 2008 r. wykazała, że dostępne dane nie są wystarczające, aby potwierdzić istnienie obszarów w Portugalii, które byłyby wolne od węgorka sosnowca, a odpowiednie środki wspólnotowe i krajowe nie zostały w pełni wdrożone.

(2)

Portugalia przyjęła zarządzenie ministerialne (Portaria nr 358/2008 z dnia 12 maja 2008 r.) zakazujące wywozu z terenu Portugalii kontynentalnej podatnego drewna

(6)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31). (2) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/378/WE (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 22).

Dlatego też nie sposób w pełni wykluczyć rozprzestrze­ nienia się WS poza obrębem wytyczonych obszarów w Portugalii w związku z przewozem podatnego drewna, kory i roślin. Ponadto państwa członkowskie inne niż Portugalia nie mają jak dotąd możliwości kontroli nad przemieszczaniem na ich terytoria podatnego drewna, kory i roślin pochodzących z całego obszaru Portugalii.

22.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/9

(7)

W celu ochrony terytoriów pozostałych państw człon­ kowskich przed WS oraz ochrony interesów handlowych łączących Wspólnotę z krajami trzecimi, przemieszczanie do innych państw członkowskich oraz do krajów trze­ cich podatnego drewna, kory i roślin pochodzących z wyznaczonych obszarów Portugalii powinno być zaka­ zane, o ile drewno i kora nie zostały poddane obróbce termicznej, a rośliny należycie zbadane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 224 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 13 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do obszarów, na których mają być realizowane w Słowacji plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4428)

 • Dz. U. L224 - 11 z 200822.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401) (1)

 • Dz. U. L224 - 6 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L224 - 4 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wysiewów ryżu w 2008 r. we włoskim regionie Piemonte

 • Dz. U. L224 - 1 z 200822.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.