Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 228 POZ 3

Tytuł:

Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca dostosowania załączników 1 i 2

Data ogłoszenia:2008-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 228 POZ 3

Strona 1 z 8
27.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 2/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca dostosowania załączników 1 i 2 (2008/692/WE)


WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi („Umowę”), w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załączniki 1 i 2 do Umowy zastępuje się odpowiednio załącz­ nikami 1 i 2 do niniejszej decyzji.

Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. i zawiera między innymi załączniki 1 i 2 dotyczące dwustronnych koncesji handlowych przyznanych odpo­ wiednio przez Konfederację Szwajcarską oraz przez Wspólnotę Europejską (zwane dalej „Stronami”). W dniu 1 stycznia 2007 r. nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej w drodze przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Strony zgodziły się dostosować dwustronne koncesje handlowe, uzasadniając to potrzebą wzajemnego utrzy­ mania wymiany handlowej opartej o preferencyjne warunki udzielone na mocy umów dwustronnych między nowymi państwami członkowskimi Unii Europej­ skiej i Szwajcarią w zakresie przedmiotowym. Strony przyjęły autonomiczne i przejściowe środki gwarantujące ciągłość przepływów handlowych w okresie przej­ ściowym. Strony zgodziły się również skonsolidować w ramach Umowy dwustronną preferencyjna wymianę w handlu kiełbasami i niektórymi produktami mięsnymi,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Aldo LONGO Jacques CHAVAZ

Szef Delegacji Wspólnoty

Szef Delegacji Szwajcarii

(3)

Hans-Christian BEAUMOND

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

L 228/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2008

ZAŁĄCZNIK 1 Koncesje udzielone przez szwajcarię Na następujące produkty pochodzące ze Wspólnoty Szwajcaria udziela określonych poniżej koncesji taryfowych, które w odpowiednich przypadkach podlegają ustalonej ilości rocznej.

Szwajcarska pozycja taryfowa Cło mające zastosowanie (CHF/100 kg wagi brutto) Roczna ilość (tony wagi netto)

Opis

0101 90 95

Konie żywe (z wyjątkiem reproduktorów czystej rasy i zwierząt mięsnych) (w ilości pogłowia) Mięso kozie, świeże, chłodzone lub mrożone Piersi koguta i kur gatunków domowych, mrożone Części i podroby jadalne z koguta i z kur gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), mrożone Piersi indyków i indyczek gatunków domowych, mrożone Części i podroby jadalne z indyków i indyczek gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), mrożone Kaczki gatunków domowych, niecięte na kawałki, mrożone Wątróbki kacze, gęsie lub perlicze gatunków domo­ wych, świeże lub chłodzone Części i podroby jadalne z kaczek, gęsi lub perliczek gatunków domowych, mrożone (z wyjątkiem wątróbek) Mięso i podroby jadalne z królików lub zajęcy, świeże, chłodzone lub mrożone Mięso i podroby jadalne z dziczyzny, świeże, chło­ dzone lub mrożone (z wyjątkiem tych z zajęcy i dzików) Szynki i ich części, z kością, wieprzowe (inne niż z dzika), solone lub w solankach, suszone lub wędzone Mięso cięte w kawałki, bez kości, w solance lub wędzone Suszone mięsa wołowe Jadalne jaja ptasie, w skorupkach, świeże, konserwo­ wane albo gotowane Naturalny miód z akacji Inny miód naturalny (oprócz akacji) Nieukorzenione sadzonki i szczepki

0

100 szt. pogłowia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 228 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L228 - 1 z 200827.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.