Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 229 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4358)

Data ogłoszenia:2008-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 229 POZ 5

Strona 1 z 3
28.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4358) (2008/693/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

towej i należytego zarządzania finansami (3) Parlament Europejski i Rada zezwoliły decyzją 2008/371/WE na przeniesienie na kolejne lata środków niewykorzystanych w 2007 r. w związku z opóźnieniami w przyjęciu nie­ których programów operacyjnych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybac­ kiego (1), w szczególności jego art. 14,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji C(2006) 4332 z dnia 4 października 2006 r. (2) określiła indykatywny przydział – w podziale na poszczególne lata i państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – wspólnotowych środków na zobowiązania dla regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego (zwanego dalej „EFR”) w ramach celu innego niż Konwergencja, wspól­ notowych środków na zobowiązania dla regionów kwali­ fikujących się do finansowania z EFR w ramach celu Konwergencja oraz całkowitych wspólnotowych środków na zobowiązania z EFR.

(4)

Artykuł 74 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 stanowi, że pierwsze zobowiązanie budżetowe zostaje podjęte przed przyjęciem przez Komisję decyzji o zatwierdzeniu programu operacyjnego. Artykuł 75 ust. 2 rozporządze­ nia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (4) stanowi, że zaciągnięcie zobowiązań powinno być poprzedzane decyzją w sprawie finansowania przy­ jętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przekaże uprawnienia. W tym celu niniejsza decyzja Komisji będzie również stanowić decyzję w sprawie finansowania programów operacyjnych Belgii, Irlandii, Malty, Polski, Słowenii, Węgier i Zjednoczonego Króle­ stwa, których nie przyjęto w 2007 r., i w ten sposób umożliwi podjęcie pierwszego zobowiązania budżeto­ wego w odniesieniu do wyżej wspomnianych programów operacyjnych przed przyjęciem decyzji Komisji zatwier­ dzającej wspomniane programy.

(2)

Na mocy pkt 48 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro­ pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budże­

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję C(2006) 4332,

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1. (2) Decyzja zmieniona decyzją 2007/218/WE (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 37).

(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/371/WE (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, s. 8). (4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

L 229/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej przyjęciu.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji C(2006) 4332 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wkład z EFR na 2008 r. w odniesieniu do programów opera­ cyjnych Belgii, Irlandii, Malty, Polski, Słowenii, Węgier i Zjednoczonego Królestwa, odrębnie dla celu Konwergencja i celu innego niż Konwergencja, wynosi odpowiednio 138 122 568 EUR oraz 26 140 015 EUR według cen bieżących i jest odpowiednio przypisany do pozycji budżetu 11 06 12 oraz 11 06 13. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 229 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L229 - 3 z 200828.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

  • Dz. U. L229 - 1 z 200828.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.