Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Data ogłoszenia:2008-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 13

26.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Komisja przekazała wymienione zgłoszenia pozostałym państwom członkowskim w dniu 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do Bułgarii i w dniu 9 stycznia 2007 r. w odniesieniu do Rumunii. Otrzymano zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych wymagań. Dlatego też postąpiono zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 4 dyrektywy 92/83/EWG, a wymogi zgłoszone przez Bułgarię i Rumunię należy dodać do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3199/93. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że substancje skażające stosowane w każdym państwie członkowskim dla celów całkowitego skażania alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w załączniku do tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek państwa członkowskiego, pod warunkiem, że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu. Bułgaria i Rumunia poinformowały, jakie substancje skażające zamierzają stosować.

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2005 r. (2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2023/2005 (Dz.U. L 326 z 13.12.2005, s. 8).

L 23/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2008

ZAŁĄCZNIK Do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 dodaje się ustępy w brzmieniu: „Bułgaria W celu całkowitego skażenia alkoholu etylowego dodaje się następujące substancje w wymienionych ilościach na 100 litrów alkoholu etylowego o minimalnej rzeczywistej zawartości alkoholu 90 % objętości: — 5 litrów ketonu metylowo-etylowego, — 2 litry alkoholu izopropylowego, — 0,2 grama błękitu metylenowego. Rumunia Na hektolitr czystego alkoholu: — 1 gram benzoesanu denaturującego, — 2 litry ketonu metylowo-etylowego (butanonu), oraz — 0,2 grama błękitu metylenowego.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 30 z 200826.1.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczące środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6912)

 • Dz. U. L23 - 28 z 200826.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 270)

 • Dz. U. L23 - 27 z 200826.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady ds. Kakao w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2001 r.

 • Dz. U. L23 - 21 z 200826.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu

 • Dz. U. L23 - 17 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L23 - 15 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L23 - 11 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L23 - 9 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2008 i na lata następne stosowane w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L23 - 7 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 63/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.