Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2008 i na lata następne stosowane w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2008-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 9

26.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 65/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2008 i na lata następne stosowane w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie do protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić zarządzanie kontyngentami taryfowymi otwartymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. handlu produktami rolnymi przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym otwiera się na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. i lat następnych wspólnotowe kontyngenty taryfowe na towary pochodzące z Norwegii, o których mowa w załączniku. Artykuł 2 Kontyngent taryfowy, o którym mowa w art. 1, jest zarządzany przez Komisję zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii przewiduje w pkt III roczne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów pochodzących z Norwegii. Należy otworzyć wymienione kontyngenty na 2008 r. i na lata następne. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, s. 5). (2) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).

L 23/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2008

ZAŁĄCZNIK Roczne kontyngenty taryfowe stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Norwegii

Roczna wielkość kontyngentu na okres od 1.1.2008 r. Stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu

Numer porządkowy

Kod CN

Opis

09.0765

ex 1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, zawierająca w masie nie więcej niż 10 % tłuszczów z mleka Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej, inny niż otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, inne niż otrzymane z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji

2 470 t

Zwolnione

09.0771

ex 2207 10 00 (kod TARIC 90)

164 000 hl

Zwolnione

09.0772

ex 2207 20 00 (kod TARIC 90)

14 340 hl

Zwolnione

09.0774

2403 10

370 t

Zwolnione

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 23 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 30 z 200826.1.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczące środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6912)

 • Dz. U. L23 - 28 z 200826.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 270)

 • Dz. U. L23 - 27 z 200826.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady ds. Kakao w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2001 r.

 • Dz. U. L23 - 21 z 200826.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu

 • Dz. U. L23 - 17 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L23 - 15 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L23 - 13 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L23 - 11 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L23 - 7 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200826.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 63/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.