Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiająca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych

Data ogłoszenia:2008-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 1

Strona 1 z 11
28.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-EGIPT z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiająca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych (2008/687/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-EGIPT, (4)

Istnieje potrzeba włączania do polityk sektorowych kwestii związanych ze środowiskiem z myślą o celu, którym jest zrównoważony rozwój.


uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (1) („układ eurośródziemnomorski”),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje,

Artykuł 80 układu eurośródziemnomorskiego przewiduje utworzenie grup roboczych lub organów niezbędnych do wdrożenia układu eurośródziemnomorskiego, a art. 67 układu eurośródziemnomorskiego — utworzenie grupy roboczej, która oceni wdrażanie postanowień związanych z, między innymi, migracją, sprawami społecznymi i konsularnymi,

(1)

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. ma zostać ustanowiona strefa wolnego handlu między UE a Arabską Republiką Egiptu.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Stosunki UE z państwami południowej części regionu Morza Śródziemnego są coraz bardziej złożone, co wynika z wdrożenia układów eurośródziemnomorskich i kontynuacji partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

Artykuł 1

(3)

Aby monitorować realizację priorytetów partnerstwa i zbliżanie ustawodawstw, w ramach komitetów stowarzyszenia pozostałych państw stowarzyszonych powołano podkomitety.

Niniejszym utworzone zostają: Grupa Robocza ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych oraz podkomitety Komitetu Stowarzyszenia UE-Egipt wymienione w załączniku 1, a także przyjęte zostają zawarte w załączniku 2 regulaminy wewnętrzne tej grupy roboczej oraz tych podkomitetów.

(1) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.

Grupa robocza i podkomitety pracują pod kierownictwem Komitetu Stowarzyszenia, któremu składają sprawozdania po każdym ze swoich posiedzeń. Nie posiadają one uprawnień decyzyjnych.

L 230/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

28.8.2008

Komitet Stowarzyszenia podejmuje wszelkie inne działania niezbędne do tego, by zapewnić właściwe funkcjonowanie tych gremiów oraz przekazywanie stosownych informacji Radzie Stowarzyszenia.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2007 r.

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o utworzeniu kolejnych podkomitetów lub grup, lub też o zlikwidowaniu istniejących podkomitetów lub grup.

W imieniu Rady Stowarzyszenia

A. ABUL GHEIT

Przewodniczący

28.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/3

ZAŁĄCZNIK 1 UKŁAD O STOWARZYSZENIU UE-EGIPT Grupa Robocza do spraw Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych oraz podkomitety utworzone przy Komitecie Stowarzyszenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Grupa Robocza ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych Podkomitet ds. Rynku Wewnętrznego Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu, Usług i Inwestycji Podkomitet ds. Transportu, Środowiska Naturalnego i Energii Podkomitet ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Badań i Innowacji, Usług Audiowizualnych, Edukacji i Kultury Podkomitet ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Podkomitet ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Podkomitet ds. Współpracy Celnej Podkomitet do Spraw Politycznych: Prawa Człowieka i Demokracja — Zagadnienia Międzynarodowe i Regionalne

L 230/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L230 - 19 z 200828.8.2008

    Zalecenie nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Egipt

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.