Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Data ogłoszenia:2008-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 11

29.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 849/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skażania uważa się za zatwierdzone przez Radę, ze skut­ kiem od dnia 27 listopada 2007 r.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 paździer­ nika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że substancje skażające wykorzystywane w poszczególnych państwach członkowskich do celów całkowitego skażenia alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w załączniku do tego rozpo­ rządzenia. Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami któregokolwiek z państw członkowskich, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4 tego artykułu. Dnia 11 września 2007 r. Grecja powiadomiła o pewnych zmianach w swoim procesie skażania zatwierdzonym rozporządzeniem (WE) nr 3199/93. Dnia 27 września 2007 r. Komisja przesłała wspomniane powiadomienie pozostałym państwom członkowskim. Ponieważ ani Komisja, ani żadne państwo członkowskie nie wnioskowały w wyznaczonym terminie, aby Rada zajęła się tą kwestią, zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 92/83/EWG zgłoszone przez Grecję zmiany procesu

Artykuł 1 Pozycja dotycząca Grecji w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 otrzymuje brzmienie: „Grecja Alkohol etylowy niskiej jakości (przedgon i podgon z destylacji), o zawartości alkoholu w granicach 93–96 % vol., do którego dodawane są następujące substancje na hektolitr uwodnionego alkoholu o mocy 93 % vol.: — metanol: 2 litry, — terpentyna: 1 litr, — nafta: 0,50 litra, — błękit metylenowy: 0,40 gramów. Moc produktu końcowego w niezmienionej postaci powinna wynosić 93 % vol. w temperaturze 20 °C.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2005 r. (2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 67/2008 (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 13).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 57 z 200829.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (  Dz.U. L 55 z 1.3.2005)

 • Dz. U. L231 - 19 z 200829.8.2008

  Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach

 • Dz. U. L231 - 17 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L231 - 12 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L231 - 9 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzję 2003/565/WE w odniesieniu do okresu przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L231 - 8 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L231 - 7 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L231 - 5 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 3 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 1 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.