Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 19

Tytuł:

Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach

Data ogłoszenia:2008-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 19

Strona 1 z 24
29.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach obejmujące wszystkie obowiązujące teksty w tym: Serię poprawek 01 – data wejścia w życie: 2 lutego 2007 r. Sprostowanie 1 do serii poprawek 01, podlegające notyfikacji depozytariusza C.N.554.2007.TREATIES-1 z dnia 9 maja 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Oznaczenia 5. Homologacja 6. Specyfikacje 7. Zmiana typu opony pneumatycznej i rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje za niezgodność produkcji 10. Ostateczne zaprzestanie produkcji 11. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych 12. Przepisy wprowadzające

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu opony w odniesieniu do „poziomu emisji hałasu toczenia” i „przyczepności na mokrych nawierzchniach” na mocy regulaminu nr 117 Załącznik 2 – Układ znaku homologacji Dodatek 1 – Homologacja zgodnie z regulaminem nr 117 zbieżna z homologacją zgodnie z regulaminami nr 30 lub 54 Dodatek 2 – Rozszerzenie homologacji w celu połączenia homologacji udzielonych zgodnie z regulaminami nr 117, 30 lub 54

L 231/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2008

Załącznik 3 – Metoda pomiaru poziomu hałasu toczenia opony w warunkach ruchu bezwładnego Dodatek – Sprawozdanie z badania Załącznik 4 – Specyfikacje dotyczące stanowiska badawczego Załącznik 5 – Procedura badawcza pomiarów przyczepności na mokro Dodatek – Sprawozdanie z badania

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do opon w odniesieniu do emisji hałasu oraz do opon klasy C1 pojazdów kategorii M1, N1, O1 lub O2 (1) w odniesieniu do przyczepności na mokrych nawierz­ chniach (przyczepność na mokro). Jednakże niniejszego regulaminu nie stosuje się do: Opon zaprojektowanych jako „Opony zapasowe do zastosowania tymczasowego” i oznaczonych napisem „Temporary use only” („Tylko do zastosowania tymczasowego”); Opon posiadających kod nominalnej średnicy obręczy ≤ 10 (lub ≤ 254 mm) lub ≥ 25 (lub ≥ 635 mm); Opon przeznaczonych do celów sportowych; Opon przeznaczonych do montażu w pojazdach drogowych należących do kategorii innych niż M, N i O; Opon wyposażonych w dodatkowe urządzenia służące do poprawy właściwości trakcyjnych (np. opony kolcowane); Opon o indeksie prędkości niższym niż 80 km/h (F). Umawiające się Strony zobowiązane są do udzielania lub uznawania homologacji w odniesieniu do hałasu toczenia i przyczepności na mokro, o ile nie powiadomią Sekretarza Generalnego Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych o wyborze jedynie opcji hałasu toczenia. Ww. powiadomienie będzie skuteczne zgodnie z ramami czasowymi określonymi w art. 1 ust. 6. i 7. Porozumienia z 1958 r. (E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

DEFINICJE

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.2.

2.

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się definicje zawarte w regulaminach EKG nr 30 i 54 oraz następujące: 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 57 z 200829.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (  Dz.U. L 55 z 1.3.2005)

 • Dz. U. L231 - 17 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L231 - 12 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L231 - 11 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L231 - 9 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzję 2003/565/WE w odniesieniu do okresu przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L231 - 8 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L231 - 7 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L231 - 5 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 3 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 1 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.