Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzję 2003/565/WE w odniesieniu do okresu przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

Data ogłoszenia:2008-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 9

29.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 848/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzję 2003/565/WE w odniesieniu do okresu przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit trzeci,


substancji zakończenie procesu podejmowania decyzji do dnia 31 grudnia 2008 r. nie jest jednak możliwe. Dlatego, aby program prac mógł zostać zakończony, konieczne jest przedłużenie okresu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002 i decyzji 2003/565/WE w zakresie trzeciego i czwartego etapu programu prac. Ponadto w odniesieniu do włączanych substancji państwom członkowskim i zainteresowanym stronom należy zapewnić odpowiednią ilość czasu, aby przygotowały się na spełnienie nowych wymagań.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

To przedłużenie nie przesądza o możliwości włączenia poszczególnych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, jak przewidziano w art. 8 ust. 2 akapit czwarty tej dyrektywy.

(1)

Artykuł 8 ust. 2, akapit pierwszy dyrektywy 91/414/EWG przewiduje, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji tej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po jej notyfikacji, w czasie, gdy te substancje są stopniowo badane w ramach programu prac.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 oraz decyzję 2003/565/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Dla substancji objętych trzecim i czwartym etapem programu prac okres 12 lat, o którym mowa w motywie 1, został przedłużony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużającym okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG i dotyczącym niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (2) oraz decyzją Komisji 2003/565/WE z dnia 25 lipca 2003 r. wydłużającą okres przewidziany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002 w art. 1 datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

(3)

Dla substancji tych ewaluacja projektów sprawozdań z oceny jest niemal zakończona i decyzja, czy mogą one zostać włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zostanie dla większości z nich podjęta do dnia 31 grudnia 2008 r. Dla niektórych z tych

Artykuł 2 W decyzji 2003/565/WE w art. 1 datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/70/WE (Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 40). (2) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1313/2007 (Dz.U. L 291 z 9.11.2007, s. 11). (3) Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 40.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 231/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 231 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 57 z 200829.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (  Dz.U. L 55 z 1.3.2005)

 • Dz. U. L231 - 19 z 200829.8.2008

  Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach

 • Dz. U. L231 - 17 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L231 - 12 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L231 - 11 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L231 - 8 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L231 - 7 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L231 - 5 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 3 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L231 - 1 z 200829.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.