Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 na rzecz badania dotyczącego transportu zwierząt

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 10

L 232/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 na rzecz badania dotyczącego transportu zwierząt (2008/694/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W planie działań określono kilka obszarów działań, w szczególności podniesienie dotychczasowych stan­ dardów minimalnych ochrony zwierząt i ich dobrostanu oraz wprowadzenie standardowych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Co do transportu zwierząt zalecenia ekspertów naukowych wskazują, że potrzebne są nowe odpowiednie przepisy dotyczące czasu trwania przewozu i gęstości załadunku.


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W Decyzji 90/424/EWG ustalone są procedury regulu­ jące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy­ ficzne środki weterynaryjne.

Konieczne jest badanie w celu przeprowadzenia oceny skutków, a w szczególności oceny w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego, wpływu na gospodarkę, społeczeństwo, środowisko naturalne i administrację, jakie prawdopodobnie wywoła zmiana rozporządzenia (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrekty­ wy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w zakresie czasu transportu i wymogów przestrzennych (3).

(2)

W szczególności Wspólnota może skorzystać z badań koniecznych do opracowania wspólnotowych przepisów weterynaryjnych w dziedzinie dobrostanu zwierząt

(3)

Badania, oceny skutków i oceny w obszarach zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności będą uzupełnieniem działań określonych we Wspólno­ towym planie działań na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (2).

(6)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22). (2) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010, COM(2006) 13 wersja ostateczna.

Z tego względu właściwe jest by Wspólnota sfinansowała w 2008 r. badanie, mające na celu ocenę różnych opcji polityki związanych z różnymi scenariuszami w zakresie czasu przewozu i wymogów przestrzennych dla trans­ portowanych zwierząt i ocenę związanych z tym skutków w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego, gospodarki, społeczeństwa, środo­ wiska naturalnego i administracji. Należy określić maksy­ malną kwotę, która ma być przydzielona na to działanie.

(3) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.

30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/11

(7)

Działanie należy przeprowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w art. 91 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) oraz w art. 126 i 129 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

i wymogów przestrzennych podczas transportu zwierząt w wysokości do 58 000 EUR. Artykuł 2 Przyznanie wkładu finansowego, o którym mowa w art. 1, podlega zasadom zamówień publicznych i odbędzie się w drodze procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 91 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(8)

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 1, finansowany jest z pozycji 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na 2008 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2008 r. Artykuł 1 W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty na rzecz przeprowadzenia badania w zakresie czasu przewozu

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, s. 13).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 13 z 200830.8.2008

  Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ), II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego TUZ, III. Pojazdów w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

 • Dz. U. L232 - 12 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L232 - 7 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2008 r.

 • Dz. U. L232 - 5 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na wywóz wieprzowiny

 • Dz. U. L232 - 3 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidory

 • Dz. U. L232 - 1 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.