Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 12

L 232/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2008/695/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,


(5)

Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 decyzji 2004/585/WE zainteresowane państwa członkowskie zdecydowały, czy wniosek dotyczący Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Śródziemnego jest zgodny z przepisami usta­ nowionymi w tej decyzji. Dnia 16 maja 2008 r. zainte­ resowane państwa członkowskie przekazały Komisji zale­ cenie dotyczące tego regionalnego komitetu doradczego.

uwzględniając zalecenie przekazane przez Włochy dnia 16 maja 2008 r. w imieniu Hiszpanii, Francji, Grecji, Malty, Słowenii i Cypru, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja oceniła złożony przez zainteresowane strony wniosek oraz zalecenie w świetle decyzji 2004/585/WE oraz celów i zasad wspólnej polityki rybołówstwa i uznaje, że Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego może rozpocząć działalność,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) i decyzja 2004/585/WE stanowią ramy dla utworzenia i działalności regionalnych komitetów doradczych. Artykuł 2 decyzji (WE) nr 585/2004 ustanawia regio­ nalny komitet doradczy obejmujący Morze Śródziemne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2004/585/WE przedsta­ wiciele sektora rybołówstwa i innych grup interesów przedłożyli Grecji, Hiszpanii, Francji, Cyprowi, Malcie i Słowenii wniosek dotyczący działalności tego regional­ nego komitetu doradczego.

Artykuł Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego, ustano­ wiony na mocy art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2004/585/WE, rozpoczyna działalność, począwszy od dnia 15 września 2008 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2008 r.

(3)

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, s. 17. Decyzja zmieniona decyzją 2007/409/WE (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 68). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 13 z 200830.8.2008

  Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ), II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego TUZ, III. Pojazdów w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

 • Dz. U. L232 - 10 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 na rzecz badania dotyczącego transportu zwierząt

 • Dz. U. L232 - 7 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2008 r.

 • Dz. U. L232 - 5 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na wywóz wieprzowiny

 • Dz. U. L232 - 3 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidory

 • Dz. U. L232 - 1 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.