Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na wywóz wieprzowiny

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 5

Strona 1 z 2
30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 854/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na wywóz wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

w produktach mięsnych pewnych pozostałości antybio­ tyków, które, w opinii właściwych władz rosyjskich, są niedozwolone. Środki dotyczące ochrony zdrowia mają niekorzystny wpływ na wywóz wieprzowiny zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1518/2003, przez co mają poważny wpływ na działalność ekspor­ terów tych produktów oraz na możliwość wywiązania się przez nich we właściwym czasie ze zobowiązań wynika­ jących z przepisów wspólnotowych. Dlatego też, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na eksporterów, należy przewidzieć, pod określonymi warunkami, odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 i przedłużenie okresu ważności pozwoleń na wywóz o 120 dni oraz przewidzieć możliwość zwol­ nienia zabezpieczenia przez państwa członkowskie na wniosek zainteresowanych stron, w poszczególnych przypadkach i zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 376/2008. Środki wyjątkowe proponowane w niniejszym rozporzą­ dzeniu powinno stosować się wyłącznie do pozwoleń na wywóz, które były ważne co najmniej jeden dzień w okresie od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 7 maja 2008 r. Do dnia 2 maja 2008 r. wszyscy eksporterzy wieprzowiny powinni dowiedzieć się już o praktycznych problemach związanych z wywozem do Rosji. W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wygasła już część pozwoleń, które były ważne co najmniej jeden dzień w okresie od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 7 maja 2008 r. Aby zapewnić równe traktowanie zainteresowanych stron, należy przewidzieć, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie z mocą wsteczną do wszystkich pozwoleń, które były ważne w tym okresie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3 w powiązaniu z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (2) stanowi, że pozwolenia na wywóz są ważne w ciągu 90 dni od dnia ich faktycznego wystawienia. Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) stanowi, że pozwolenie na przywóz lub wywóz upoważnia i zobowiązuje odpowiednio do przy­ wozu lub wywozu określonej ilości danych produktów lub towarów, na podstawie tego pozwolenia i, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w okresie jego ważności. Zgodnie z art. 31 i art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, w przypadku gdy obowiązek przywozu lub wywozu nie został spełniony, zabezpieczenie ulega prze­ padkowi w kwocie równej różnicy między 95 % ilości wskazanej w pozwoleniu lub świadectwie a ilością faktycznie przywiezioną lub wywiezioną. Z dniem 25 kwietnia 2008 r. rosyjskie służby weteryna­ ryjne zawiadomiły Komisję o środkach dotyczących ochrony zdrowia, które zostały przez nie podjęte w odniesieniu do produktów wywożonych z niektórych zakładów mięsnych mieszczących się na terytorium Wspólnoty. Środki dotyczące ochrony zdrowia zostały wprowadzone w związku ze stwierdzeniem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 13 z 200830.8.2008

  Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ), II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego TUZ, III. Pojazdów w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

 • Dz. U. L232 - 12 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L232 - 10 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 na rzecz badania dotyczącego transportu zwierząt

 • Dz. U. L232 - 7 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2008 r.

 • Dz. U. L232 - 3 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidory

 • Dz. U. L232 - 1 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.