Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 5

30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/5

Sprostowanie do decyzji Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 30 czerwca 2008 r.)

Decyzja 2008/474/WE otrzymuje brzmienie:

DECYZJA RADY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (2008/474/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i art. 300 ust. 3 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, załączniki i protokoły do tej umowy, jak również wspólną deklarację i deklarację Wspólnoty dołączone do aktu końcowego. Teksty, o których mowa w akapicie pierwszym, stanowią załączniki do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych w imieniu Wspólnoty do podpisania umowy i złożenia dokumentu zatwierdzającego, przewidzianego w art. 58 umowy. Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL Przewodniczący

Do czasu wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r., należy zatwierdzić Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”). Postanowienia handlowe zawarte w umowie mają charakter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz w żaden sposób nie wpłyną, w kontekście Unii Europejskiej, na politykę handlową Wspólnoty wobec państw trzecich innych niż państwa Bałkanów Zachodnich. W związku z tym umowa powinna zostać podpisana i zatwierdzona,

(2)

(3)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 6 z 200830.8.2008

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

  • Dz. U. L233 - 1 z 200830.8.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.