Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 6

Tytuł:

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 6

Strona 1 z 214
L 233/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA PRZEJŚCIOWA

30.8.2008

w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz BOŚNIA I HERCEGOWINA, z drugiej strony, zwane dalej wspólnie „Stronami”, mając na uwadze, co następuje: (1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (zwany dalej „układem o stabilizacji i stowarzyszeniu” lub „USiS”) został podpisany w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca dwa tysiące ósmego roku. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ma na celu ustanowienie bliskich i długotrwałych stosunków opartych na wzajemności i wspólnym interesie, które umożliwiłyby Bośni i Hercegowinie dalsze zacieśnianie i rozwijanie już istniejących stosunków z Unią Europejską. Konieczne jest zapewnienie rozwoju powiązań handlowych poprzez wzmocnienie i rozszerzenie nawiązanych wcześniej stosunków. W tym celu konieczne jest jak najszybsze wdrożenie postanowień USiS dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem za pomocą umowy przejściowej. Niektóre postanowienia związane z tranzytem drogowym, zawarte w Protokole 3 do USiS w sprawie transportu lądowego, są bezpośrednio związane ze swobodnym przepływem towarów i w związku z tym powinny zostać włączone do umowy. Wobec braku wcześniejszych struktur umownych umowa ta ustanawia Komitet Przejściowy w celu jej wykonania,


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu powołały jako swoich pełnomocników: WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Dimitrij RUPEL, minister spraw zagranicznych Republiki Słowenii, przewodniczący Rady Unii Europejskiej Olli REHN, członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską”) odpowiedzialny za rozszerzenie

30.8.2008

PL

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/7

Nikola ŠPIRIC, prezes Rady Ministrów Bośni i Hercegowiny

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I ZASADY OGÓLNE

wszystkie cła oraz wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, z wyłączeniem: a) opłat równoważnych do podatku wewnętrznego nałożonych zgodnie z postanowieniami art. III ust. 2 układu GATT z 1994 r.; środków antydumpingowych i opłat wyrównawczych; należności lub innych opłat odpowiadających kosztom świadczonych usług.

Artykuł 1 (Artykuł 2 USiS) Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz określone w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w Akcie końcowym z Helsinek i w Karcie paryskiej dla Nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego – w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem dla byłej Jugosławii (MTJ) – i zasad państwa prawa, a także zasad gospodarki rynkowej opisanych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn poświęconej współpracy gospodarczej, stanowią podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz zasadnicze elementy niniejszej umowy.

b) c)

4. Dla każdego produktu podstawową stawkę celną, na podstawie której dokonywane mają być kolejne obniżki przewidziane w niniejszej umowie, stanowi: a) wspólna taryfa celna Wspólnoty, ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1), faktycznie i powszechnie stosowana w dniu podpisania niniejszej umowy; taryfa celna Bośni i Hercegowiny w roku 2005 (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 5 z 200830.8.2008

    Sprostowanie do decyzji Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

  • Dz. U. L233 - 1 z 200830.8.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.