Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 234 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 234 POZ 1

Strona 1 z 61
30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 lit. b), art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i warzywach oraz na ich powierzchni (4). Dyrektywy te zostały zmienione dyrektywami Komisji 2007/73/WE (5) i 2008/17/WE. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 powinien zatem zawierać NDP określone w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG zmienionych dyrektywami 2007/73/WE i 2008/17/WE.

(2)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 powinien zawierać, dla produktów określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) przewidziane w dyrektywie Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (2), w dyrektywie Rady 86/363/EEC z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (3) oraz w dyrektywie Rady 90/642/EEC z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach

NDP dla permetryny zostały ustalone w dyrektywach 86/362/EWG i 90/642/EWG zmienionych dyrektywą Komisji 2002/66/WE (6) oraz w dyrektywie Komisji 86/363/EWG zmienionej dyrektywą Komisji 98/82/WE (7). NDP dla profamu zostały ustalone w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG zmienionych dyrektywą Komisji 2000/82/WE (8). Należy włączyć te NDP do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 załącznik III do tego rozporządzenia powinien ustanawiać przejściowe NDP dla substancji czynnych, w przypadku których decyzja w sprawie umieszczenia ich w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (9) nie została jeszcze podjęta. Ustanawiając wymienione NDP, należy wziąć pod uwagę dotychczas niezharmonizowane krajowe NDP. Wspomniane NDP muszą spełniać określone wymagania.

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 299/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 67). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/17/WE (Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 17). (3) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/17/WE.

(4) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, s. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/17/WE. (5) Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 40. (6) Dz.U. L 197 z 20.7.2002, s. 47. (7) Dz.U. L 290 z 29.10.1998, s. 25. (8) Dz.U. L 3 z 6.1.2000, s. 18. (9) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/45/WE (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 21).

L 234/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(7)

30.8.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 234 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.