Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 1

Strona 1 z 2
2.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1683/95.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt iii),


(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Euro­ pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa­ dzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), należące do dziedziny, o której mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE (4) w sprawie niektórych warunków stosowania wymie­ nionej umowy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Obecne ramy prawne określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/95 (1) oraz dodatkowe specyfikacje tech­ niczne przyjęte przez Komisję dnia 7 lutego 1996 r. i 27 grudnia 2000 r. nie pozwalają na wykonywanie skutecznych przeszukiwań w wizowym systemie infor­ macyjnym ustanowionym na mocy rozporządzenia Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie systemu informacji wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami człon­ kowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporzą­ dzenie VIS) (2).

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, nale­ żące do dziedziny, o której mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w powiązaniu z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (5) i 2004/860/WE (6).

(7)

(2)

Stosowany obecnie system numeracji wiz nie pozwala w szczególności na umieszczanie wystarczającej liczby znaków na wizach wystawianych przez te państwa członkowskie, które otrzymują dużą liczbę wniosków o wydanie wizy.

(3)

Aby umożliwić dokonywanie wyszukiwań w systemie VIS, niezbędne jest zatem zastosowanie spójnego i jednolitego systemu numeracji naklejek wizowych.

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporzą­ dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, należące do dziedziny, o której mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w powiązaniu z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (7).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 368 z 15.12.2004, s. 26. 370 z 17.12.2004, s. 78. 83 z 26.3.2008, s. 3.

(1) Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1. (2) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

(3) (4) (5) (6) (7)

L 235/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

(8)

Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia. W konsekwencji, nie naruszając art. 4 tego Protokołu, przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastoso­ wania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 12 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.