Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 10

Strona 1 z 2
L 235/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/696/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

800 000 EUR przyznanej w 2003 r. w ramach regional­ nego programu pomocy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

uwzględniając Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przed­ siębiorstw (1),

W motywie 43 zaskarżonej decyzji Komisja stwierdziła, że w regionalnym programie pomocy przewidziano, że nie ma on zastosowania do zagrożonych przedsię­ biorstw. Biorąc pod uwagę znaczne straty poniesione przez Chupa Chups w 2002 r. (na kwotę 22 078 000 EUR, odpowiadającą 86,5 % kapitału zakła­ dowego na koniec roku budżetowego) i wyniki przedsię­ biorstwa w 2003 r., Komisja stwierdziła, że należy uznać Chupa Chups za zagrożone przedsiębiorstwo w chwili przyznania pomocy. Komisja uznała zatem, że część tej pomocy jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku i w związku z tym nie może zostać zrealizowana.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Komisja przyjęła decyzję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (2).

(2)

Po wniesieniu przez przedsiębiorstwo Chupa Chups SA (zwane dalej „Chupa Chups”) skargi do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich przeciwko wspomnianej decyzji Komisja stwierdziła, że popełniła błąd w ocenie dotyczący części pomocy 4 odnośnie do kwoty

Obecnie Komisja stwierdza jednak, że kwota 800 000 EUR pomocy regionalnej przyznanej w 2003 r. w ramach programu „Górnictwo 2” stanowi część zatwierdzonego programu pomocy (3). Ponadto inaczej niż w swojej pierwszej ocenie na początku postępowania, Komisja stwierdza, że Chupa Chups spełniało wymogi wspomnianej pomocy, gdyż w chwili jej przyznania przedsiębiorstwo to nie było zagrożone (4). W szczególności:

(1) Dz.U. C 288 z 9.10.1999, s. 2. (2) Dz.U. L 244 z 19.9.2007, s. 20. Decyzja notyfikowana dnia 11 maja 2007 r. jako dokument nr C(2007) 1710.

(3) Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiające ramy prawne pomocy przyznawanej projektom realizowanym przez przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy, wspierające rozwój alternatywnych form działalności gospodarczej w regionach górniczych. Program „Górnictwo 2” został zatwierdzony przez Komisję dnia 27 listopada 2001 r. (pismo C(2001) 3628). (4) Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi z 1999 r. w sprawie rato­ wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

2.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/11

a) pomimo znacznych strat na kwotę 22 078 000 EUR poniesionych w 2002 r., na koniec tamtego roku budżetowego na rachunkach Chupa Chups wciąż była rezerwa w wysokości około 59 930 000 EUR. Rezerwy te wystarczyły na pokrycie całości strat, a zatem ujemne wyniki nie miały żadnego wpływu na kapitał zakładowy przedsiębiorstwa w wysokości 12 mln EUR. Po odliczeniu strat z 2002 r. kapitał własny Chupa Chups wynosił 49 850 000 EUR; b) Komisja uważa, że wiele ze zwykłych wyznaczników zagrożonego przedsiębiorstwa, opisanych w pkt 6 wytycznych, nie występowało w okresie 2002–2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 12 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.