Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 4

W szczególności państwo członkowskie nie może zrezygnować z odzyskania części środków ani przyjąć żadnego innego rozwiązania, które nie skutkowałoby natychmiastowym zaprzestaniem prowadzenia działal­ ności przez beneficjenta w przypadku braku pełnego i bezzwłocznego zwrotu pomocy niezgodnej z prawem. W związku z tym w przypadku braku pełnego zwrotu pomocy niezgodnej z prawem władze włoskie powinny podjąć, w terminie wyznaczonym na wykonanie niniej­ szej decyzji, wszelkie dostępne środki, aby powstrzymać dalszą działalność spółki New Interline.


(3) Dz.U. C 272 z 15.11.2007, s. 4.

L 235/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

(18)

Należy również odnotować, że zgodnie z pkt 68 zawia­ domienia o odzyskaniu w przypadku likwidacji oraz do momentu pełnego odzyskania pomocy państwo człon­ kowskie powinno sprzeciwić się wszelkim rozporządze­ niom majątkowym niedokonanym na warunkach rynko­ wych lub mającym na celu uchylenie się od nakazu zwrotu pomocy. W celu zapewnienia „prawidłowego przeniesienia aktywów” państwo członkowskie musi dopilnować, aby nienależna korzyść wynikająca z przyznania pomocy nie została przeniesiona na nabywcę tych aktywów. Przekazanie nienależnej korzyści może nastąpić, gdy aktywa pierwotnego beneficjenta pomocy zostają przeniesione na osobę trzecią po cenie niższej od ich wartości rynkowej lub na inną spółkę, utworzoną w celu uchylenia się od nakazu zwrotu pomocy. W takim wypadku zakresem tego nakazu należy objąć również osoby trzecie, na rzecz których dokonano takich rozporządzeń.

Artykuł 2 1. Włochy przystępują do odzyskania od beneficjenta pomocy, o której mowa w art. 1.

2. Kwoty do odzyskania obejmują odsetki narosłe w okresie od daty, z którą upłynęło sześć miesięcy od oddania środków pomocy do dyspozycji beneficjenta, do dnia ich faktycznego odzyskania.

3. Odsetki naliczane są zgodnie z systemem odsetek składa­ nych, na mocy rozdziału V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004.

Artykuł 3 1. Pomoc, o której mowa w art. 1, podlega bezzwłocznemu i skutecznemu odzyskaniu.

3. POMOC NA RESTRUKTURYZACJĘ (19)

Komisja zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art. 8 roz­ porządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1) zainteresowane państwo człon­ kowskie może wycofać zgłoszenie, zanim Komisja podejmie decyzję o pomocy. W przypadku gdy Komisja już wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, musi podjąć decyzję o jego zamknięciu.

2. Włochy gwarantują wykonanie niniejszej decyzji przed upływem czterech miesięcy od dnia jej notyfikacji.

Artykuł 4 1. Przed upływem dwóch miesięcy od dnia notyfikacji niniej­ szej decyzji Włochy dostarczą Komisji następujące informacje:

(20)

Włochy wycofały zgłoszenie pomocy na restrukturyzację w wysokości 4,75 mln EUR pismem z dnia 9 paździer­ nika 2007 r. Na podstawie dostępnych informacji stwierdza się, że pomoc na restrukturyzację nie została udzielona.

a) łączna kwota pomocy (kapitał wraz z odsetkami) do odzys­ kania od beneficjenta;

b) dokładny opis środków już podjętych i przewidzianych w celu zastosowania się do niniejszej decyzji;

(21)

Z tego powodu należy zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające wszczęte na mocy przytoczonej decyzji z dnia 24 kwietnia 2007 r., ponieważ na skutek wyco­ fania zgłoszenia postępowanie to stało się bezprzedmio­ towe w zakresie dotyczącym pomocy na restrukturyzację zgłoszonej przez Włochy dla New Interline,

c) dokumenty potwierdzające, że beneficjent został zobowią­ zany do zwrotu pomocy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa w formie gwarancji państwa o wartości 2,75 mln EUR, udzielona przez Włochy niezgodnie z prawem spółce New Interline S.p.A. z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, ponieważ została przedłużona na okres po dniu 6 września 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.