Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12

Strona 1 z 4
L 235/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 25 kwietnia 2007 r., Komisja poinformo­ wała Włochy o podjęciu w dniu 24 kwietnia 2007 r. decyzji, że pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa udzie­ lona przez Włochy dla New Interline byłaby zgodna ze wspólnym rynkiem, gdyby została udzielona na sześć miesięcy. W odniesieniu do kwestii przedłużenia pomocy dla ratowania przedsiębiorstwa na okres przekraczający sześć miesięcy oraz w przedmiocie pomocy na restruk­ turyzację, Komisja zadecydowała o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu.

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

Decyzja Komisji została opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Zainteresowane strony nie przedstawiły jednak żadnych uwag.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 23 lutego 2006 r. władze włoskie powia­ domiły Komisję o przyznaniu pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa spółce New Interline S.p.A (zwanej dalej „New Interline”). Realizację powyższego środka pomocy, zarejestrowanego pod nr NN 15/2006, rozpo­ częto w dniu 13 lutego 2006 r., tj. przed datą jego zgłoszenia. Komisja zażądała informacji uzupełniających pismem z dnia 4 kwietnia 2006 r., na które Włochy odpowiedziały pismem z dnia 29 maja 2006 r. Następnie Komisja zażądała dodatkowych informacji pismem z dnia 28 lipca 2006 r., na które Włochy odpowiedziały pismami z dnia 5 października 2006 r. oraz z dnia 6 listopada 2006 r.

Pismem z dnia 30 maja 2007 r., władze włoskie poin­ formowały Komisję, że New Interline jest w stanie dobro­ wolnej likwidacji i że zamierzają wycofać zgłoszenie pomocy na restrukturyzację. Pismem z dnia 9 paździer­ nika 2007 r. władze włoskie potwierdziły wycofanie zgłoszenia.

(6)

Pismem z dnia 16 listopada 2007 r. Komisja wezwała Włochy do udzielenia dodatkowych informacji odnośnie do procedury obowiązującej w przypadku dobrowolnej likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji tej procedury dla wierzycieli New Interline. Włochy odpowiedziały pismem z dnia 28 stycznia 2008 r.

2. POMOC NA RATOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA (2)

Zawiadomieniem z dnia 10 listopada 2006 r., zarejestro­ wanym pod numerem referencyjnym 734/06, władze włoskie zgłosiły Komisji plan restrukturyzacji New Inter­ line. Komisja zażądała dodatkowych informacji pismem z dnia 22 grudnia 2006 r., na które Włochy odpowie­ działy pismem z dnia 6 marca 2007 r.

(7)

(1) Dz.U. C 120 z 31.5.2007, s. 12.

Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa ma formę gwarancji udzielonej przez włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego na zabezpieczenie pożyczki bankowej w wysokości 2,75 mln EUR. Pierwotnie gwarancja została udzielona na sześć miesięcy, czyli od dnia 6 marca 2006 r. do dnia 6 września 2006 r. Komisja została jednak poinformowana, że gwarancja nie została wycofana mimo upływu tego terminu.

2.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/13

(8)

W rozumieniu pkt 25 lit. c) Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (1) (zwanych dalej „wytycznymi”), w przypadku niezgło­ szonej pomocy zainteresowane państwo członkowskie musi przedstawić Komisji, przed upływem sześciu miesięcy od pierwszego zastosowania środka pomocy, plan restrukturyzacji lub plan likwidacji, lub dowód, że pożyczka została całkowicie zwrócona lub że gwarancja została wycofana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.