Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 16

Strona 1 z 7
L 235/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/698/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

koni, niedokrwistości zakaźnej koni i pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej w okresie dłuższym niż sześć miesięcy.

(5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Władze weterynaryjne Afryki Południowej podejmują się powiadomienia drogą elektroniczną Komisji i państw członkowskich, w okresie 24 godzin, o wszelkich przy­ padkach stwierdzenia występowania jakichkolwiek chorób infekcyjnych lub zakaźnych wśród zwierząt z rodziny koniowatych wymienionych w załączniku A do dyrektywy 90/426/EWG oraz o wszelkich zmia­ nach w polityce szczepień, a także, we właściwym terminie, o zmianach polityki przywozowej w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych. Władze weterynaryjne Afryki Południowej przewidziały niektóre gwarancje w odniesieniu do zarejestrowanych koni przeznaczonych do odprawy czasowej lub stałego przywozu do Wspólnoty. Należy ustanowić warunki zdrowotne zwierząt w zależności od sytuacji zdrowotnej zwierząt w danym państwie trzecim. Z uwagi na niezbędne wymogi odnośnie do kontroli przemieszczania się i kwarantanny na terytorium Afryki Południowej niniejsza decyzja odnosi się wyłącznie do odprawy czasowej i przywozu zarejestrowanych koni. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 oraz art. 14, 15, 16 i art. 19 lit. i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 97/10/WE z dnia 12 grudnia 1996 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG i decyzje Komisji 92/160/EWG, 92/260/EWG oraz 93/197/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Połud­ niowej (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(6)

(7)

(2)

Afryka Południowa jest wymieniona w załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmie­ niającej decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (4).

(8)

(3)

W następstwie przeprowadzonej przez Komisję misji inspekcji weterynaryjnej w Afryce Południowej stwierdza się, że sytuacja zdrowotna zwierząt wydaje się pod satys­ fakcjonującą kontrolą przez dobrze zinstytucjonalizo­ wane i zorganizowane służby weterynaryjne.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Regionalizacja Afryki Południowej odnośnie do odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni ma zastosowanie pod warunkiem, że są spełnione dodatkowe gwarancje określone w załączniku I. Artykuł 2 Decyzja 97/10/WE zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

(4)

Zaraza stadnicza koni ma charakter endemiczny w niektórych częściach Afryki Południowej. Jednakże prowincja Western Cape była wolna od zarazy stadniczej koni w okresie dłuższym niż sześć miesięcy. Afryka Południowa jest oficjalnie wolna od nosacizny, wszyst­ kich rodzajów wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 42. (2) Dz.U. L 3 z 7.1.1997, s. 9. (3) Zob. załącznik III. (4) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 12 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.