Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 7

Strona 1 z 2
2.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 967/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany:


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 lit. c),

1) artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

„Artykuł 10 Informacje przekazywane przez państwa członkowskie Każde państwo członkowskie informuje Komisję:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 (2) stanowi, że państwa członkowskie muszą przekazywać Komisji informacje dotyczące ilości surowca przemysłowego dostarczonego do przetworzenia. W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych ilości oraz zapew­ nienia jednolitego stosowania przepisów we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich, należy szczegółowo określić zasady przekazywania przedmioto­ wych informacji.

a) najpóźniej pod koniec maja – o ilości surowca przemy­ słowego dostarczonego od dnia 1 października poprzed­ niego roku do dnia 31 marca danego roku przez zatwier­ dzonych przez niego producentów;

b) najpóźniej pod koniec listopada w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego:

(2)

Należy szczegółowo określić kody nomenklatury celnej syropów do smarowania i syropów do produkcji „Rinse Appelstroop”, o których mowa w załączniku do rozpo­ rządzenia (WE) nr 967/2006, aby zapewnić prawidłowe stosowanie art. 13 ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządze­ nia (WE) nr 318/2006 dotyczącego tych produktów.

— o ilości surowca przemysłowego dostarczonego przez zatwierdzonych przez niego producentów, z podziałem na cukier biały, cukier surowy, syrop cukrowy i izoglukozę,

(3)

Doświadczenie zdobyte od momentu wdrożenia nowych przepisów w wyniku reformy rynku cukru, dotyczących wykorzystania cukru przemysłowego przez przemysł chemiczny i farmaceutyczny, pokazuje konieczność dodania wosków do depilacji objętych kodem CN 3307 90 00 oraz środków do zmiękczania tkanin obję­ tych kodem CN 3809 91 00 do wykazu produktów znaj­ dującego się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 967/2006.

— o ilości surowca przemysłowego, w odniesieniu do której zatwierdzeni przez niego producenci przedsta­ wili dowód, o którym mowa w art. 9 ust. 2, z podziałem – z jednej strony – na cukier biały, cukier surowy, syrop cukrowy i izoglukozę oraz – z drugiej strony – na produkty wymienione w załączniku,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 967/2006.

— o ilości cukru dostarczonej zgodnie z art. 7 ust. 3 przez zatwierdzonych przez niego producentów.”;

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 października 2008 r. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 235/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 12 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.