Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2008 z dnia 2 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2008-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 3

3.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 861/2008 z dnia 2 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto­ sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4) (5)

W wykonaniu Protokołu 2 Wspólny Komitet WE-Szwaj­ caria decyzją nr 2/2008 (5) zmienił krajowe ceny referen­ cyjne od dnia 1 sierpnia 2008 r., co doprowadziło do ustalenia środków kompensacji cen, o których mowa w art. 3 ust. 3 Protokołu, na poziomie zero. W rezultacie od tego dnia nie trzeba będzie płacić należ­ ności celnych od przywozu do Wspólnoty ze Szwajcarii niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objętych rozporządzeniem (WE) nr 3448/1993. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 634/2008. Jako że ceny referencyjne zmienione zgodnie z Protokołem 2 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r., środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinno się stosować od tego samego dnia,

Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2) z dnia 26 października 2004 r. zastą­ piono Protokół 2 do Umowy między Europejską Wspól­ notą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. przez nowy Protokół 2 dotyczący nie­ których przetworzonych produktów rolnych. W wykonaniu tego Protokołu Wspólny Komitet WESzwajcaria decyzją nr 1/2008 (3) zmienił krajowe ceny referencyjne od dnia 1 lutego 2008 r., co doprowadziło do nałożenia ceł na przywóz do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozpo­ rządzeniem (WE) nr 3448/93. W rezultacie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 634/2008 (4) ustanowiono zredukowane składniki rolne i dodatkowe należności celne stosowane do przywozu do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 634/2008. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2008 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

318 z 20.12.1993, s. 18. 23 z 26.1.2005, s. 19. 69 z 13.3.2008, s. 34. 176 z 4.7.2008, s. 3.

(5) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 50 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 23/07 (ex N 118/07) przewidzianej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz spółki Vauxhall Motors Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1333) (1)

 • Dz. U. L236 - 45 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent (C 35/07 (ex N 256/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 832) (1)

 • Dz. U. L236 - 10 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 34/06 (ex N 29/05 i ex CP 13/04), jaką Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Nadrenii Północnej-Westfalii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5109) (1)

 • Dz. U. L236 - 8 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L236 - 6 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 4 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 1 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2008 z dnia 2 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 0 z 20083.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.