Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent (C 35/07 (ex N 256/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 832) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 45

Strona 1 z 6
3.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent (C 35/07 (ex N 256/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 832)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim i francuskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/709/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2007 r. Komisja poprosiła o wyjaśnienia w piśmie z dnia 21 grudnia 2007 r., na który Belgia odpowiedziała pismami z dnia 8, 15 oraz 16 stycznia 2008 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

II. OPIS PROJEKTU ZGŁOSZONEGO W DNIU 4 MAJA 2007 R. (5)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Projekt pomocy szkoleniowej na rzecz zakładu montażu samochodów Volvo w Gandawie (Volvo Cars Gent, zwany dalej „VCG”) został zgłoszony Komisji pismem datowanym na 4 maja 2007 r. W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się spotkanie ze służbami Komisji. W następstwie tego spotkania Belgia dostarczyła dodat­ kowe informacje pismem z dnia 6 lipca 2007 r.

(6)

Beneficjentem pomocy miałby być zakład VCG. Spółka ta, stanowiąca od 1999 r. część przedsiębiorstwa Ford Motor Company (dalej zwanego „FMC”), zatrudnia 5 000 osób. Program szkoleniowy, na rzecz którego miałaby być udzielona pomoc, trwać ma od września 2006 r. do września 2009 r. i jest częściowo związany z wprowadzeniem nowej platformy produkcyjnej – euro­ pejskiej platformy EUCD – standardowo stosowanej w FMC przy produkcji pojazdów średniej wielkości (segmenty C oraz D rynku motoryzacyjnego). Wprowa­ dzenie nowej platformy stanowiło będzie inwestycję w aktywa materialne w wysokości 26,3 miliona EUR. Platforma ta umożliwi zakładowi produkcję nie tylko modeli marki Volvo, lecz także modeli marek Ford i Jaguar. Zwiększenie elastyczności zakładu przyczyni się do zakotwiczenia działalności Forda w Gandawie i utrzymania tam zatrudnienia.

(2)

W piśmie z dnia 12 września 2007 r. Komisja poinfor­ mowała Belgię o swojej decyzji o wszczęciu postępo­ wania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do tego środka pomocowego (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”).

(3)

Decyzja o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedkładania uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

(4)

Na decyzję o wszczęciu postępowania Belgia odpowie­ działa pismem datowanym na 15 października 2007 r. W dniu 23 października 2007 r. władze belgijskie, bene­ ficjent oraz Komisja odbyły spotkanie, w trakcie którego przekazano Komisji dokumenty. Belgia dostarczyła uzupełniające informacje pismem z dnia 23 listopada

W zgłoszeniu z dnia 4 maja 2007 r. wykazano koszty szkolenia obliczone na około 37 milionów EUR. Jako że rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (3) ogranicza część kosztów kwalifikowalnych dotyczących personelu uczestniczącego w projekcie szkoleniowym do kwoty równej ogółowi pozostałych kosztów kwalifikowalnych, koszty kwalifikowalne notyfikowane przez Belgię były ograniczone do wysokości 19 milionów EUR. Jako że Gandawa nie znajduje się w regionie objętym pomocą, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % w stosunku do szkoleń ogólnych i 25 % w stosunku do szkoleń specjalistycznych. Według zgłoszenia z dnia 4 maja 2007 r. region Flandrii (Vlaams Gewest) zamierza udzielić pomocy w wysokości 6 018 558,91 EUR w formie pomocy ad hoc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 50 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 23/07 (ex N 118/07) przewidzianej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz spółki Vauxhall Motors Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1333) (1)

 • Dz. U. L236 - 10 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 34/06 (ex N 29/05 i ex CP 13/04), jaką Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Nadrenii Północnej-Westfalii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5109) (1)

 • Dz. U. L236 - 8 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L236 - 6 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 4 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 3 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2008 z dnia 2 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L236 - 1 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2008 z dnia 2 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 0 z 20083.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.