Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie zwolnienia z podatku na oleje mineralne dla szklarni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 860)

Data ogłoszenia:2008-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 10

Strona 1 z 17
L 238/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie zwolnienia z podatku na oleje mineralne dla szklarni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 860)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/715/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

siły Komisji swoje uwagi. Niemcy odniosły się do tych uwag w piśmie z dnia 14 czerwca 2006 r. i przekazały dalsze informacje w piśmie z dnia 12 grudnia 2007 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2,

(4)

II. OPIS

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionym artykułem i po uwzględnieniu tych uwag (1),

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu olejów mineralnych z dnia 16 sierpnia 2001 r. Niemcy obniżyły na okres dwóch lat stawkę podstawową podatku od paliw (olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny) służących do ogrzewania szklarni i konstrukcji przykry­ tych. Przyznano pomoc w formie zwrotu podatku.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Niemiecka ustawa dotycząca kontynuacji reformy ekopo­ datków z dnia 23 grudnia 2002 r. przedłużyła okres przyznawania zwrotu podatku za paliwa wykorzystane w okresie między dniem 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

I. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 19 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym w dniu 20 kwietnia 2005 r. Niemcy poinformowały o środku przyznającym zwrot podatku, którym objęte były szklarnie w latach 2005 i 2006. Środek ten objęty jest klauzulą zawieszającą, która uzależnia wprowadzenie środka od decyzji Komisji. Program pomocy został zare­ jestrowany pod numerem N 189/2005.

(6)

Na mocy ustawy transponującej wytyczne z dnia 9 grudnia 2004 r. Niemcy zamierzały zachować zwrot podatku do końca roku 2006 i zgłosiły środek przedłu­ żający jako pomoc państwa N 189/2005.

(7)

(2)

Środek ten stanowi przedłużenie niezgłoszonego przez Niemcy programu pomocy (2001–2002), który z kolei był przedmiotem przedłużenia (2003–2004) i które także nie zostało zgłoszone. Oba te niezgłoszone środki zostały wpisane do rejestru pomocy niezgłoszonych pod numerem NN 36/2005.

Tabele w załączniku I przedstawiają zwroty podatku i finansowe konsekwencje zwrotu podatku szklarniom w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami sektora rolnego.

(8)

Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające z następujących powodów:

(9) (3)

W piśmie z dnia 20 października 2005 r. Komisja powiadomiła Niemcy o wszczęciu formalnego postępo­ wania wyjaśniającego zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (2). Niemcy zajęły stanowisko w tej sprawie w piśmie z dnia 22 listopada 2005 r. Zainteresowane strony zgło­

(1) Dz.U. C 67 z 18.3.2006, s. 23. (2) Zob. przypis 1.

Powyższy środek stanowi pomoc państwa. Niemcy utrzy­ mywały, że środek ten może być objęty odstępstwem określonym w dyrektywach Rady dotyczących opodatko­ wania produktów energetycznych (dyrektywa 92/81/EWG zastąpiona od 2003 r. dyrektywą 2003/96/WE). Zgodnie z powyższymi dyrektywami państwa członkowskie mogą stosować zmniejszone stawki opodatkowania w stosunku do olejów mineral­ nych wykorzystywanych w ogrodnictwie.

5.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/11

(10)

Komisja wyraziła wobec tej opinii wątpliwości. Zgodnie z wymienionymi dyrektywami, w szczególności z dyrektywą 2003/96/WE, środki podatkowe stosowane przez państwa członkowskie muszą być zgodne z prawem wspólnotowym, a odstępstwa określone w dyrektywach nie mogą naruszać zasad konkurencji. Środki nie mogą naruszać prawidłowego działania rynku wewnętrznego ani powodować zakłócenia warunków konkurencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 27 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 38/07 (ex NN 45/07) przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail SA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1089) (1)

 • Dz. U. L238 - 7 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/610/WE w sprawie programu pomocy, jaki Francja zamierza wprowadzić na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4519) (1)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20085.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L238 - 3 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2008 z dnia 4 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L238 - 1 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2008 z dnia 4 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 0 z 20085.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.