Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 38/07 (ex NN 45/07) przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail SA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1089) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 27

Strona 1 z 6
5.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 38/07 (ex NN 45/07) przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail SA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1089)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/716/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Francja przedstawiła swoje uwagi w pismach z dnia 12 października 2007 r. oraz z dnia 18 i 19 grudnia 2007 r. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia ich uwag na temat przedmiotowego środka pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag zainteresowanych stron.


2. OPIS ŚRODKA POMOCY

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

(5)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(6) 1. PROCEDURA (1)

2.1. Beneficjent AFR jest producentem taboru kolejowego, specjalizu­ jącym się w produkcji wagonów towarowych i kontenerów-cystern. Jest to jeden z najbardziej znaczą­ cych producentów na rynku europejskim. Firma ma swoją siedzibę w Douai (departament Nord) i zatrudnia obecnie około 265 osób. W 2005 r. AFR była w 100 % własnością spółki Arbel SA (3). AFR zatrudniała wówczas około 330 osób. Działalność AFR przynosiła przez wiele lat straty. Trud­ ności ekonomiczne firmy pogłębiały się od 2001 r. Tendencja ta nasiliła się w latach 2002–2005. Tabela poniżej przedstawia niektóre kluczowe wskaźniki wyników AFR w okresie poprzedzającym przyznanie pomocy:

W przekazanej jej skardze Komisja została poinformo­ wana o środkach pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail („AFR”). Francja przekazała infor­ macje dodatkowe w pismach z dnia 28 stycznia 2006 r., 25 października 2006 r., 30 stycznia 2007 r. i 6 czerwca 2007 r. Pismem z dnia 12 września 2007 r. Komisja poinformo­ wała Francję o swojej decyzji w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego, określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu, dotyczącego tego środka pomocy.

(7)

(8) (2)

(w EUR) Na dzień 31.12.2004 Na dzień 31.12.2003 Na dzień 31.12.2002 Na dzień 31.12.2001

Obrót Zysk netto Kapitał własny

22 700 000 – 11 589 620 – 21 090 000

42 700 000 – 14 270 634 – 23 000 000

42 000 000 – 2 083 746 – 8 700 000

70 000 000 – 10 500 000 – 6 600 000

(1) Dz.U. C 249 z 24.10.2007, s. 17.

(2) Zob. przypis 1. (3) Dnia 29 czerwca 2007 r. AFR została przejęta przez spółkę IGF Industries. Jej nazwa handlowa została zmieniona na „IGF Industries – Arbel Fauvet Rail”.

L 238/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2008

2.2. Środki pomocy

(9)

4. UWAGI FRANCJI (13)

W dniu 4 lipca 2005 r. region Nord-Pas-de-Calais oraz związek aglomeracyjny obszaru Douai (fr. Communauté d’agglomération du Douaisis) przyznały wspólnie AFR zwrotną zaliczkę w wysokości 1 mln EUR każdy, tj. razem 2 mln EUR.

Władze francuskie powołały się na fakt, że o ile AFR przechodziła trudny etap w okresie, w którym zostały jej przyznane, a następnie wypłacone zaliczki zwrotne (tj. w lipcu i w drugim półroczu 2005 roku), niemniej jednak firma ciągle cieszyła się zaufaniem swoich klientów i współpracujących z nią banków. Na poparcie swoich twierdzeń władze francuskie powo­ łały się na poniższe elementy, kwalifikowane jako „oznaki zaufania” klientów i banków wobec AFR: — bank […] (*) przyznał zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym AFR o 2 mln EUR (gwaranto­ wanego przez, […]), — AFR otrzymała 7 mln EUR zaliczek od swoich klientów (gwarantowanych przez […]) (*), do których należy dodać 4 mln EUR kolejnych zaliczek w styczniu 2006 r., — przedsiębiorstwo korzystało w tym samym okresie z gwarancji „dostawców” w wysokości 4 mln EUR ze strony […] (*).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 10 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie zwolnienia z podatku na oleje mineralne dla szklarni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 860)

 • Dz. U. L238 - 7 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/610/WE w sprawie programu pomocy, jaki Francja zamierza wprowadzić na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4519) (1)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20085.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L238 - 3 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2008 z dnia 4 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L238 - 1 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2008 z dnia 4 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 0 z 20085.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.