Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

Data ogłoszenia:2008-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 5

Strona 1 z 2
5.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie (2008/713/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,


(4)

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi zgłoszone przez Zjednoczone Królestwo,

a także mając na uwadze, co następuje:

Procedura nadmiernego deficytu określona w art. 104 Traktatu oraz wyjaśniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie­ szenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1), które jest częścią Paktu na rzecz stabilności i wzrostu, przewiduje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmier­ nego deficytu. Załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze przepisy dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu. Szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania przepisów wspomnianego protokołu określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3605/93 (2).

(1)

Artykuł 104 Traktatu przewiduje procedurę nadmiernego deficytu, która ma na celu zapewnienie, aby państwa członkowskie unikały nadmiernego deficytu budżeto­ wego lub korygowały go w razie jego wystąpienia.

(5)

(2)

Zgodnie z pkt 5 Protokołu w sprawie niektórych prze­ pisów odnoszących się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, określony w art. 104 ust. 1 Traktatu obowiązek unikania nadmier­ nego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie stosuje się do Zjednoczonego Królestwa, chyba że państwo to przystąpi do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej. Znajdując się na drugim etapie unii gospodarczej i walutowej, Zjedno­ czone Królestwo dokłada starań w celu uniknięcia nadmiernego deficytu budżetowego zgodnie z art. 116 ust. 4 Traktatu.

Artykuł 104 ust. 5 Traktatu nakłada na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady w przypadku uznania przez Komisję, że w państwie członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Biorąc pod uwagę swoje sprawozdanie przed­ stawione zgodnie z art. 104 ust. 3 Traktatu oraz uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finanso­ wego wydaną zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja doszła do wniosku, że w Zjednoczonym Królestwie istnieje nadmierny deficyt. W związku z tym w dniu 2 lipca 2008 r. Komisja skierowała do Rady stosowną opinię w sprawie Zjednoczonego Królestwa.

(6)

Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada po doko­ naniu całościowej oceny, a przed podjęciem decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, ma rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane państwo członkow­ skie. W przypadku Zjednoczonego Królestwa całościowa ocena prowadzi do następujących wniosków.

(3)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6. (2) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 7.

L 238/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2008

(7)

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Zjednoczone Króle­ stwo podjęło intensywne działania na rzecz konsolidacji budżetowej. W następnych latach rząd poluzował kurs polityki budżetowej, głównie w związku z wyraźnym celem politycznym zwiększenia wydatków na usługi publiczne. W wyniku tych działań saldo sektora general government przeszło z nadwyżki osiąganej pod koniec lat dziewięćdziesiątych do deficytu w wysokości 3,2 % PKB w roku 2003/2004 i 3,5 % PKB w roku 2004/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 27 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 38/07 (ex NN 45/07) przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail SA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1089) (1)

 • Dz. U. L238 - 10 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie zwolnienia z podatku na oleje mineralne dla szklarni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 860)

 • Dz. U. L238 - 7 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/610/WE w sprawie programu pomocy, jaki Francja zamierza wprowadzić na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4519) (1)

 • Dz. U. L238 - 3 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2008 z dnia 4 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L238 - 1 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2008 z dnia 4 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 0 z 20085.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.