Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/610/WE w sprawie programu pomocy, jaki Francja zamierza wprowadzić na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4519) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 7

Strona 1 z 3
5.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/610/WE w sprawie programu pomocy, jaki Francja zamierza wprowadzić na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4519)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/714/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


1.2. Nazwa środka pomocowego Środek, o którym mowa w decyzji ostatecznej, nosi nazwę: Program pomocy na rzecz uruchomienia nowych połączeń w krótkodystansowym transporcie morskim.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

1.3. Cel zmiany uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Głównym celem zaproponowanych zmian jest uwzględ­ nienie nowych ram prawnych, jakie oferują wytyczne wspólnotowe w zakresie pomocy na uruchomienie krót­ kodystansowych połączeń morskich i dostosowanie warunków narzuconych przez decyzję ostateczną do tych nowych przepisów wspólnotowych w zakresie pomocy państwa.

1. PROCEDURA 1.1. Streszczenie procedury

(1)

(5)

Dnia 30 stycznia 2002 r., po przeprowadzeniu formalnej procedury weryfikacyjnej, Komisja przyjęła decyzję 2002/610/WE (1) zatwierdzającą, pod pewnymi warun­ kami wymienionymi poniżej, program pomocy na rzecz uruchamiania krótkodystansowych połączeń morskich, decyzję zwaną dalej „decyzją ostateczną”. Decyzja ostateczna zakłada, w motywie 26, przyjęcie przez Francję warunków proceduralnych, które są w szczególności wiążące dla projektów pomocowych na rzecz wewnątrzwspólnotowych połączeń morskich między portem we Francji a portem w innym państwie członkowskim, a nie dla projektów dotyczących połączeń morskich między dwoma portami francuskimi.

Motyw 26 decyzji ostatecznej stanowi, że: „w celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania podmiotów w ramach procedury wyboru projektów, władze francuskie zobowiązały się do przestrzegania następującej procedury:

a) zaproszenie do wyrażenia zainteresowania będzie ogłaszane okresowo (na przykład na początku każdego roku kalendarzowego) w formie ogłoszenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro­ pejskich, określającego program pomocy, planowaną procedurę oraz kryteria wyboru kandydatów;

(2)

Dnia 18 listopada 2004 r. władze francuskie zwróciły się do Komisji z wnioskiem o zmianę decyzji ostatecznej w celu uwzględnienia nowych, korzystniejszych prze­ pisów wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na rzecz transportu morskiego (2), zwanych dalej „wytycznymi wspólnotowymi”.

(1) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 31. (2) Dz.U. C 13 z 17.1.2004, s. 3.

b) w odniesieniu do projektów w zakresie połączeń między portem francuskim a portem innego państwa członkowskiego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowany zostanie list intencyjny zawierający szczegółowe informacje na temat celu projektu oraz proponowanego pułapu pomocy. Będzie on stanowił dla zainteresowanych stron zapro­ szenie do wyrażenia zainteresowania w terminie 15 dni roboczych. W przypadku uzasadnionego sprze­ ciwu jednej ze stron projekt pomocy będzie musiał być zgłoszony Komisji w celu uzyskania uprzedniej zgody.”.

L 238/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2008

(6)

Zdaniem władz francuskich okazuje się, że procedury, o których mowa w szczególności w lit. b) tego motywu, są wyjątkowo czasochłonne i dlatego też mogą ujemnie wpłynąć na prawidłową realizację tych projektów.

— charakter usługi umożliwia częściowe lub całkowite zastąpienie transportu drogowego (w zasadniczej części towarowego) transportem morskim, nie zmie­ niając jednocześnie transportu morskiego w sposób niezgodny ze wspólnym interesem,

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIANY

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 238 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 27 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 38/07 (ex NN 45/07) przyznanej przez Francję na rzecz Arbel Fauvet Rail SA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1089) (1)

 • Dz. U. L238 - 10 z 20085.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy w formie zwolnienia z podatku na oleje mineralne dla szklarni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 860)

 • Dz. U. L238 - 5 z 20085.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L238 - 3 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2008 z dnia 4 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L238 - 1 z 20085.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2008 z dnia 4 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L238 - 0 z 20085.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.