Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 46/07 (ex NN 59/07) przyznanej przez Rumunię na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 700) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 12

Strona 1 z 17
L 239/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 46/07 (ex NN 59/07) przyznanej przez Rumunię na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 700)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/717/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

2007 r. W dniach 8 marca i 22 maja 2007 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o dodatkowe informacje, których Rumunia udzieliła w pismach z dnia 21 marca, 25 maja i 31 maja 2007 r. W dniu 3 maja 2007 r. odbyło się spotkanie z władzami rumuńskimi.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(2)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

a także mając na uwadze, co następuje:

W piśmie z dnia 5 lipca 2007 r. Komisja wezwała władze rumuńskie do rezygnacji ze szczególnych warunków dołączonych do umowy prywatyzacyjnej spółki Automobile Craiova, wskazując jednocześnie, że zaniechanie zawieszenia pomocy niezgodnej z prawem może prowadzić do wydania przez Komisję decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE i nakazu zawie­ szenia na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (2).

1. PROCEDURA

(1)

W dniu 17 stycznia 2007 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o przekazanie informacji na temat kilku rumuńskich przedsiębiorstw publicznych, w tym spółki SC Automobile Craiova SA (zwanej dalej „Automobile Craiova”), dawniej Daewoo Romania (*), w związku z procesem prywatyzacji majątku narodowego. Rumunia dostarczyła informacje w piśmie z dnia 15 lutego

(3)

W piśmie z dnia 18 lipca 2007 r. władze rumuńskie powiadomiły Komisję, że prywatyzacja spółki Automo­ bile Craiova zostanie zgłoszona Komisji. W piśmie z dnia 20 sierpnia 2007 r. Komisja przypomniała Rumunii, że prywatyzacja spółki Automobile Craiova powinna zostać zgłoszona przed podjęciem jakichkolwiek działań wiążą­ cych władze publiczne.

(1) Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 25. (*) Błąd: tekst powinien brzmieć „i jej spółki zależnej Daewoo Romania”.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1).

6.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/13

(4)

We wrześniu 2007 r. Komisja dowiedziała się z doniesień prasowych, że w dniu 12 września 2007 r. Rumunia podpisała umowę sprzedaży z jedynym oferentem – firmą Ford.

(10)

r. i 51 125 EUR w 2006 r. Obroty spółki wyniosły 2,15 mln EUR w 2005 r. i 2,14 mln EUR w 2006 r.

(5)

W piśmie z dnia 10 października 2007 r. Komisja powiadomiła Rumunię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy niezgodnej z prawem oraz o wydaniu nakazu zawieszenia. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania oraz wydaniu nakazu zawie­ szenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

Spółka ma jedną spółkę zależną Daewoo Romania („DWAR”), która jest także akcjonariuszem większoś­ ciowym spółki Mecatim. Producent samochodów DWAR został założony w 1994 r. jako spółka joint venture, w której państwo rumuńskie miało 49 % akcji, a Daewoo Motors South Korea 51 % akcji. Po bankruc­ twie Daewoo Motors spółka DWAR nabyła w 2006 r. 51 % własnych akcji. Zgodnie z rumuńskim prawem spółek powyższe 51 % akcji zostało umorzonych w listopadzie 2007 r., w wyniku czego spółka DWAR stała się w całości własnością spółki Automobile Craiova.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 56 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 55 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 32 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 56/06 (ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1625) (1)

 • Dz. U. L239 - 26 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środka pomocy C 29/07 (ex N 310/06), który Węgry zamierzają wdrożyć w postaci gwarancji krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1332) (1)

 • Dz. U. L239 - 9 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/86/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tebukonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 6 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/85/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiabendazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 3 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L239 - 1 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L239 - 0 z 20086.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.