Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środka pomocy C 29/07 (ex N 310/06), który Węgry zamierzają wdrożyć w postaci gwarancji krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1332) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 26

Strona 1 z 7
L 239/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środka pomocy C 29/07 (ex N 310/06), który Węgry zamierzają wdrożyć w postaci gwarancji krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1332)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/718/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


2. OPIS ŚRODKA POMOCY 2.1. Cel

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i po uwzględ­ nieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Celem środka pomocy jest zapewnienie gwarancji krót­ koterminowych kredytów eksportowych przeznaczonych na finansowanie transakcji eksportowych przeprowadza­ nych przez MŚP (3) o obrotach eksportowych nieprzekra­ czających 2 mln EUR (zwanych dalej „MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych”). Węgry wyra­ żają zamiar wdrożenia środka pomocy w trybie pkt 2.5 komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowego ubezpie­ czenia kredytów eksportowych (4) (zwanego dalej „komu­ nikatem w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych” lub „komunikatem”). 2.2. Warunki gwarancji

W dniu 17 maja 2006 r., zgodnie z art. 88 ust. 3 Trak­ tatu WE, władze węgierskie zgłosiły drogą elektroniczną powyższy środek pomocy (zwany dalej „środkiem pomocy”). W uzupełnieniu zgłoszenia przesłano pismo z dnia 21 czerwca 2006 r., zarejestrowane przez Komisję w dniu 22 czerwca 2006 r. W pismach z dnia 1 sierpnia 2006 r., 30 października 2006 r. i 30 kwietnia 2007 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które zostały dostarczone przez Węgry w pismach z dnia 12 września 2006 r., 21 marca 2007 r. i 30 maja 2007 r., zarejestrowanych przez Komisję w tych samych dniach. Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. (zwanym dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”) Komisja powiadomiła Węgry, iż w związku z przedmiotowym środkiem pomocy podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag w sprawie pomocy. Komisja nie otrzymała uwag od zainteresowanych stron. Uwagi władz węgierskich otrzymano w piśmie z dnia 21 września 2007 r.

(7)

Gwarancja spłaty kredytu przeznaczonego na finanso­ wanie transakcji eksportowych może zostać udzielona: a) krajowemu eksporterowi z sektora MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych w celu zwiększenia jego zdolności do uzyskania kredytu w banku komercyjnym. W takim przypadku ryzyko może być powiązane bezpośrednio ze sprzedającym (tj. eksporterem z sektora SME) i pośrednio z kupującym; b) zagranicznemu kupcowi nabywającemu towary i usługi od krajowego MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych, w celu zwiększenia zdolności kupują­ cego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym. W takim przypadku ryzyko powiązane jest bezpo­ średnio z kupującym. Nie ma ograniczeń odnośnie do kraju kupującego, tj. kupujący może posiadać siedzibę w jednym z krajów wymienionych w załączniku do komunikatu lub w innym kraju. Nie ma również ograniczeń odnośnie do wielkości przedsiębiorstwa kupującego (tj. może być to duże przedsiębiorstwo).

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. C 234 z 6.10.2007, s. 18. (2) Idem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 56 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 55 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 32 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 56/06 (ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1625) (1)

 • Dz. U. L239 - 12 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 46/07 (ex NN 59/07) przyznanej przez Rumunię na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 700) (1)

 • Dz. U. L239 - 9 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/86/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tebukonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 6 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/85/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiabendazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 3 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L239 - 1 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L239 - 0 z 20086.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.