Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 56/06 (ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1625) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 32

Strona 1 z 30
L 239/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 56/06 (ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1625)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/719/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Konsorcjum przekazało Komisji dalsze informacje pocztą elektroniczną oraz pismem odpowiednio z dnia 21 kwietnia 2006 r. i 2 czerwca 2006 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jej art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 21 grudnia 2006 r. Komisja poinformo­ wała Austrię o swojej decyzji, aby w odniesieniu do danego działania wszcząć postępowanie na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) oraz po uwzględnieniu ich uwag,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji dotycząca wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego (dalej także „decyzja o wszczęciu postępowania”) została opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zaintereso­ wane strony do przedstawienia uwag w sprawie danego działania.

I. PROCEDURA (1)

Dnia 4 kwietnia 2006 r. do Komisji wpłynęła skarga ukraińsko-austriackiego konsorcjum inwestorów (dalej zwanego „konsorcjum”), w której stwierdzono, że Austria przy prywatyzacji banku HYPO Bank Burgenland AG (dalej zwanego „BB”) naruszyła zasady pomocy państwa (2). W szczególności skarga dotyczyła tego, że postępowanie przetargowe – przeprowadzone w sposób nieuczciwy i nieprzejrzysty – było dyskryminujące w stosunku do skarżącego i nie doprowadziło do sprze­ daży BB oferującemu najwięcej (czyli skarżącemu), lecz austriackiemu towarzystwu ubezpieczeniowemu Grazer Wechselseitige Versicherung AG, działającemu wspólnie z GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-G.m.b.H. (dalej zwanemu „GRAWE”).

(6)

Komisja otrzymała uwagi zainteresowanych stron. Zain­ teresowana strona z Węgier dostarczyła informacje zarówno w terminie wyznaczonym w decyzji, jak i po jego upływie (bez podania powodów). W terminie dostarczono stanowiska z dnia 22, 26 i 27 lutego 2007 r. oraz z dnia 9 marca 2007 r. Pozostałe infor­ macje wspomniana zainteresowana strona przekazała po upływie terminu, tj. dnia 19 i 28 marca 2007 r.

(7)

(2)

Austria została po raz pierwszy wezwana do udzielenia informacji dnia 12 kwietnia 2006 r. Dnia 25 kwietnia 2006 r. Austria złożyła wniosek o przedłużenie terminu, na co pismem z dnia 28 kwietnia 2006 r. częściowo udzielono zgody. Austria odpowiedziała pismami z dnia 15 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. Dnia 27 czerwca 2006 r. odbyło się spotkanie z austriackimi władzami. Drugie wezwanie do udzielenia informacji zostało wystosowane dnia 17 lipca 2006 r.; pełna odpo­ wiedź wpłynęła dnia 18 września 2006 r.

Także GRAWE, zwycięzca przetargu i potencjalny bene­ ficjent działania, dostarczył uwagi, które przekazano Komisji dnia 9 marca 2007 r. wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dnia 19 kwietnia 2007 r. GRAWE prze­ kazał dalsze informacje; pełne teksty uwag wraz z załącznikami wpłynęły do Komisji dnia 26 kwietnia 2007 r. Po spotkaniu z Komisją dnia 8 stycznia 2008 r. GRAWE przekazał dnia 5 lutego 2008 r. dalsze wyjaśnienia.

(8)

Austria przekazała własne stanowisko dnia 1 marca 2007 r., po wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego i po przedłużeniu terminu.

(1) Dz.U. C 28 z 8.2.2007, s. 8. (2) Dokładny opis – zob. poniżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 56 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 55 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 26 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środka pomocy C 29/07 (ex N 310/06), który Węgry zamierzają wdrożyć w postaci gwarancji krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1332) (1)

 • Dz. U. L239 - 12 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 46/07 (ex NN 59/07) przyznanej przez Rumunię na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 700) (1)

 • Dz. U. L239 - 9 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/86/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tebukonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 6 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/85/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiabendazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 3 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L239 - 1 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L239 - 0 z 20086.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.