Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/86/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tebukonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 9

Strona 1 z 2
6.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/9

DYREKTYWA KOMISJI 2008/86/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tebukonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje tebukonazol. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 tebu­ konazol został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyre­ ktywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 8, „Środki do konserwacji drewna”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE. Dania została wyznaczona jako państwo będące spra­ wozdawcą i w dniu 11 stycznia 2006 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć tebukonazol do załącznika I, tak aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania pozwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających tebukonazol jako środków do konserwacji drewna, zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE. Stwier­ dzono jednak niedopuszczalne zagrożenia w przypadku obróbki drewna in situ na wolnym powietrzu oraz obróbki drewna w stałym kontakcie z wodą. Pozwolenie na takie użytkowanie będzie wymagało przedstawienia danych dowodzących, że produkty można stosować bez niedopuszczalnego zagrożenia dla środowiska natu­ ralnego.

(7)

(2)

W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny należy wprowadzić wymóg dołączania instrukcji zawie­ rających informację, że drewno po obróbce należy prze­ chowywać na nieprzepuszczalnym twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby oraz zapewnienia możliwości zebrania pozostałości substancji do ponownego użycia lub unieszkodliwienia, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt (i) lit. d) dyrektywy 98/8/WE.

(8)

(3)

Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy zostały zastosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną tebukonazol na rynku oraz właściwe funkcjonowanie rynku produktów biobójczych w ogóle.

(9) (4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane analizie przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w dniu 29 listopada 2007 r. wyniki analizy zostały włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych. Ocena tebukonazolu nie dała podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań można ocze­ kiwać, iż produkty biobójcze zawierające tebukonazol,

(5)

Należy przewidzieć odpowiedni okres czasu zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do speł­ nienia nowych wymogów wynikających z włączenia oraz zagwarantowania wnioskodawcom, którzy przygotowali dokumentację, możliwości pełnego wykorzystania 10-letniego okresu ochrony informacji, który – zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) ppkt ii) dyrektywy 98/8/WE – rozpoczyna się od dnia włączenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 239 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 56 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 55 z 20086.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L239 - 32 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 56/06 (ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1625) (1)

 • Dz. U. L239 - 26 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środka pomocy C 29/07 (ex N 310/06), który Węgry zamierzają wdrożyć w postaci gwarancji krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1332) (1)

 • Dz. U. L239 - 12 z 20086.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 46/07 (ex NN 59/07) przyznanej przez Rumunię na rzecz Automobile Craiova (dawniej Daewoo Romania) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 700) (1)

 • Dz. U. L239 - 6 z 20086.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/85/WE z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiabendazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L239 - 3 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L239 - 1 z 20086.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L239 - 0 z 20086.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.