Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2008 z dnia 8 września 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1962/2006

Data ogłoszenia:2008-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 3

Strona 1 z 2
9.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 875/2008 z dnia 8 września 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1962/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

naprawczych, a także zdolności bułgarskiego CAA do wdrożenia przepisów i zapewnienia ich odpowiedniego przestrzegania w ramach wykonywania ich obowiązków nadzorczych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,


uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Inspekcja została przeprowadzona przez EASA w dniach 26–30 listopada 2007 r. zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 oraz art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotni­ czego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (2) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie metodyki prowadzenia inspekcji standaryza­ cyjnych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotni­ czego (3). W następstwie tej inspekcji, dnia 15 lutego 2008 r., EASA opublikowała odnośne sprawozdanie (4). W sprawozdaniu stwierdzono, że EASA odnotowała zdecydowaną poprawę: wydano wszystkie wymagane zatwierdzenia części M, części 145 i części 147, a także pozwolenia części 66. Ponadto wszystkie certyfi­ katy przewoźnika lotniczego, z wyjątkiem jednego, zostały wydane zgodnie z wymogami europejskimi. W związku z tym EASA mogła zamknąć 44 z 45 ustaleń w zakresie zdatności do lotu, natomiast poruszyła 12 nowych kwestii dotyczących procedury ciągłego nadzoru. W swoim sprawozdaniu EASA stwierdziła, że od poprzedniej inspekcji przeprowadzonej w listopadzie 2006 r. bułgarski CAA podjął zdecydowane działania w zakresie zdatności do lotu wszystkich statków powietrznych zarejestrowanych w Bułgarii.

Rozporządzeniem (WE) nr 1962/2006 (1) Komisja nało­ żyła środki ochronne w odniesieniu do Bułgarii w dziedzinie lotnictwa cywilnego, zgodnie z art. 37 Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w celu zareago­ wania na poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego transportu lotniczego, wynikające z niewykonania zobowiązań podjętych przez Bułgarię w trakcie negocjacji akcesyjnych w zakresie wspólno­ towej polityki w obszarze bezpieczeństwa lotniczego w związku z działalnością gospodarczą o zasięgu trans­ granicznym.

(6)

(2)

Po podjęciu środków ochronnych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1962/2006 urząd lotnictwa cywilnego Bułgarii (zwany dalej „bułgarskim CAA”) przedstawił Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotni­ czego (EASA) i uzgodnił z nią plan działań naprawczych ukierunkowanych na zlikwidowanie braków w dziedzinie bezpieczeństwa, stwierdzonych podczas poprzednich inspekcji przeprowadzonych przez EASA i Wspólne Władze Lotnicze (JAA).

(7)

(3)

Dnia 6 września 2007 r. Komisja zwróciła się do EASA o zbadanie przestrzegania uregulowań przez bułgarskie władze lotnicze w odniesieniu do wszystkich aspektów bezpieczeństwa, których dotyczą środki nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1962/2006, tzn. o kontrolę wykonania uzgodnionego planu działań

Liczba statków powietrznych zarejestrowanych w rejestrze bułgarskim obniżyła się o niemal połowę ze względu na wykreślenie z rejestru statków powietrznych konstrukcji radzieckiej, w odniesieniu do których obowiązują przepisy załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Bułgarski CAA podjął również dzia­ łania w celu ograniczenia lub cofnięcia zatwierdzeń i certyfikatów niezgodnych z wymogami. Liczba kontroli w zakresie nieprzerwanej zdatności do lotu wzrosła z 8 do 12 (dodatkowo personel pomocniczy zwiększono o trzech nowych pracowników). Ponadto w ubiegłym

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 9 z 20089.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (  Dz.U. L 58 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L240 - 5 z 20089.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144) (1)

 • Dz. U. L240 - 1 z 20089.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2008 z dnia 8 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 0 z 20089.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.