Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 5

Strona 1 z 2
9.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/720/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dopóki zakłady te znajdują się w okresie transformacji, produkty pochodzące z tych zakładów mogą być wpro­ wadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwa­ rzane w rumuńskich zakładach znajdujących się w okresie transformacji.

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. e),

(4)

Dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii został zmieniony decyzjami Komisji 2007/23/WE (3), 2007/710/WE (4) i 2008/465/WE (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wyma­ gania strukturalne dotyczące zakładów objętych zakresem tych rozporządzeń.

Niektóre zakłady przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii zakoń­ czyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie transformacji.

(6) (2)

Załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. a) Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że niektóre wymagania strukturalne określone w tych rozporządzeniach nie mają zastosowania do zakładów w Rumunii wymienionych w dodatku B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 9. (4) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 35. (5) Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 36.

L 240/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

9.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/7

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów przetwórstwa mięsnego, zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego, zakładów przetwórstwa rybnego i zakładów mleczarskich, które zostaną skreślone z dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii Zakłady przetwórstwa mięsnego

Nr Nr wet. Nazwa zakładu Adres

21 25 45 81 136 138 157 161 162 165 210 212 214

AR 6119 B 830 BH 2010 BZ 103 HD 89 HD 147 IL 1122 IS 639 IS 1354 MM 990 PH 5451 PH 5775 PH 6012

S.C. Ropilin Impex SRL S.C. Romalim SRL S.C. Sarilma Com.SRL S.C. Neptun Ramnic SRL S.C. Rotina Product SRL S.C. Agrocompany SRL S.C. Albora SRL S.C. Marcel SRL S.C. Razana SRL S.C. Toto SRL S.C. Filipescarom SRL S.C. Domidene SRL S.C. Carnsan Prod SRL

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 9 z 20089.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (  Dz.U. L 58 z 1.3.2008)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20089.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2008 z dnia 8 września 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1962/2006

 • Dz. U. L240 - 1 z 20089.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2008 z dnia 8 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 0 z 20089.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.