Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż w roku gospodarczym 2008/2009 cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 13

Strona 1 z 5
10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 879/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż w roku gospodarczym 2008/2009 cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 43 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4,

Pozycja konkurencyjna wywozu wspólnotowego do nie­ których bliskich miejsc przeznaczenia i do krajów trze­ cich, w których produktom wspólnotowym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. W celu uniknięcia nadużyć związanych z ponownym przywozem lub ponownym wprowadze­ niem do Wspólnoty produktów sektora cukru zakwalifi­ kowanych do wywozu nie należy udostępniać do wywozu do tych miejsc przeznaczenia cukru udostępnio­ nego w ramach wspomnianego przetargu stałego.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Na rok gospodarczy 2008/2009 nie przyznano żadnych środków na refundacje wywozowe na cukier. Konieczne jest zatem odstąpienie od procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 952/2006 w takim zakresie, w jakim zostały one zaprojektowane przy założeniu płat­ ności refundacji wywozowych.

(1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2) stanowi, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać cukier wyłącznie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej sprawie.

(6)

Aby możliwe było porównanie cen cukru różnej jakości, zaproponowanych w ofertach przetargowych, cena w ofercie przetargowej powinna odnosić się do cukru standardowej jakości określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(7)

(2)

Decyzja w tej sprawie została podjęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierającym przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdu­ jącego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (3). Na mocy tego rozporządzenia oferty mogą być składane po raz ostatni w okresie od dnia 11 do dnia 24 września 2008 r.

Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach. Oferenci powinni pozostać anonimowi.

(8)

Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 należy ustalić minimalną ilość przypadającą na oferenta lub na partię.

(9) (3)

Przewiduje się, że w większości państw członkowskich, których to dotyczy, po upływie ostatniego okresu skła­ dania ofert w dalszym ciągu istnieć będą zapasy inter­ wencyjne cukru. W celu zaspokojenia potrzeb rynko­ wych należy zatem otworzyć kolejny przetarg stały, celem udostępnienia tych zapasów do wywozu.

(10)

W celu uwzględnienia sytuacji panującej na rynku wspól­ notowym należy ustanowić przepis przewidujący usta­ lenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39. (3) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 8.

Minimalna cena sprzedaży odnosi się do cukru standar­ dowej jakości. Należy ustanowić przepis w celu dostoso­ wania ceny sprzedaży, w przypadku gdy cukier nie jest cukrem standardowej jakości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 21 z 200810.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (1)

 • Dz. U. L241 - 8 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 1 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200810.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.