Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 21

Strona 1 z 9
10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/721/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 i 153, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

został przedłużony decyzją Komisji 2007/708/WE (4) i upłynie w dniu 31 grudnia 2008 r. Członkowie tych komitetów pozostają na swoich stanowiskach, dopóki nie zostaną zastąpieni lub ponownie mianowani.

Dlatego w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić decyzję 2004/210/WE nową decyzją.

Decyzją Komisji 2004/210/WE (1) zmienioną decyzją Komisji 2007/263/WE (2) ustanowiono trzy komitety naukowe: Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumen­ ckich (SCCP), Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR). Niektóre zadania SCHER zostały przeniesione do Euro­ pejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) utworzonej rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (3), należy więc dokonać przeglądu zakresu kompetencji tego komitetu.

(6)

(2)

Właściwe i terminowe doradztwo naukowe jest podsta­ wowym wymogiem niezbędnym dla wniosków, decyzji i polityki Komisji związanych z bezpieczeństwem konsu­ mentów, zdrowiem publicznym i środowiskiem. Aby zapewnić łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości specjalis­ tycznej wiedzy naukowej w wielu dziedzinach, potrzebna jest elastyczna struktura doradcza w tym zakresie.

(7) (3)

Z doświadczenia związanego z funkcjonowaniem trzech przedmiotowych komitetów naukowych wynika, że istnieje potrzeba wprowadzenia modyfikacji i poprawy struktury i procedur postępowania tych komitetów. Okres sprawowania funkcji członków trzech komitetów naukowych utworzonych decyzją Komisji 2004/210/WE

(4)

(1) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45. (2) Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 14. (3) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

Doradztwo naukowe w sprawach związanych z bezpieczeństwem konsumentów, zdrowiem publicznym i środowiskiem musi opierać się na zasadach najwyższej jakości, niezależności i bezstronności oraz przejrzystości, jak to szerzej przedstawiono w komunikacie Komisji pt. „Gromadzenie i wykorzystanie przez Komisję wiedzy specjalistycznej: zasady i wskazówki. Pogłębianie znajomości przedmiotu w celu poprawy jakości polityki” (5), i musi być zorgani­ zowane zgodnie z zasadami najlepszych praktyk w zakresie oceny ryzyka.

(4) Dz.U. L 287 z 1.11.2007, s. 25. (5) COM(2002) 713 wersja ostateczna z dnia 11 grudnia 2002 r.

L 241/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

(8)

Istotne jest, aby komitety naukowe jak najlepiej wyko­ rzystały specjalistyczną wiedzę naukową w UE oraz poza nią, tak jak to może być konieczne w przypadku konkretnego zagadnienia. W tym celu należy ustanowić zespół doradców naukowych odpowiednio obejmującą różne dziedziny kompetencji komitetów.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

(9)

Reorganizacja struktury doradczej musi zapewnić zwięk­ szoną elastyczność, aby umożliwić doradzanie Komisji w sprawach podlegających ustalonym dziedzinom kompetencji, jak również w sytuacjach pojawiających się i nowo rozpoznanych zagrożeń dla zdrowia oraz w sprawach niewchodzących w zakres kompetencji innych wspólnotowych organów ds. oceny ryzyka. Komi­ tety i eksperci muszą także być w stanie w razie potrzeby udzielić szybkiej porady, zapewnić pełną przejrzystość i wysoki poziom zgodności i współpracy z innymi orga­ nami Wspólnoty i odpowiednimi organizacjami nauko­ wymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 13 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż w roku gospodarczym 2008/2009 cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L241 - 8 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 1 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200810.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.