Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 3

Strona 1 z 3
10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

standardowej jakości określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 43 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4,

Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 952/2006 należy ustalić minimalną ilość przypadającą na oferenta lub na partię.

(6)

W celu uwzględnienia sytuacji panującej na rynku wspól­ notowym należy ustanowić przepis przewidujący usta­ lenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2) stanowi, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać cukier wyłącznie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej sprawie.

Minimalna cena sprzedaży odnosi się do cukru standar­ dowej jakości. Należy ustanowić przepis w celu dostoso­ wania ceny sprzedaży w przypadku, gdy cukier nie jest cukrem standardowej jakości.

(8)

Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach. Oferenci powinni pozostać anonimowi.

(2)

Decyzja w tej sprawie została podjęta w drodze rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji (3). Na mocy tego rozporządzenia oferty mogą być składane po raz ostatni w okresie od dnia 10 do dnia 24 września 2008 r.

(9)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania cukrem znajdującym się w zapasach interwencyjnych należy usta­ nowić przepis przewidujący zgłaszanie Komisji przez państwa członkowskie ilości rzeczywiście sprzedanych.

(10)

(3)

Przewiduje się, że w większości państw członkowskich, których to dotyczy, po upływie ostatniego okresu skła­ dania ofert w dalszym ciągu istnieć będą zapasy inter­ wencyjne cukru. W celu zaspokojenia ciągłych potrzeb rynkowych należy zatem otworzyć kolejny przetarg stały, celem udostępnienia tych zapasów na rynku wewnętrznym.

Artykuł 59 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 952/2006 stanowi, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 (4) w dalszym ciągu stosuje się w odniesieniu do cukru przyjętego do skupu interwencyjnego przed dniem 10 lutego 2006 r. Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyj­ nego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskich. Należy zatem wykluczyć stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1262/2001 w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego.

(4)

Aby możliwe było porównanie cen cukru różnej jakości, zaproponowanych w ofertach przetargowych, cena w ofercie przetargowej powinna odnosić się do cukru

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 21 z 200810.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (1)

 • Dz. U. L241 - 13 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż w roku gospodarczym 2008/2009 cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L241 - 8 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 1 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200810.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.