Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 8

Strona 1 z 4
L 241/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 878/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 43 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

w ofercie przetargowej powinna odnosić się do cukru standardowej jakości określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach. Oferenci powinni pozostać anonimowi. W celu uwzględnienia sytuacji panującej na rynku wspól­ notowym należy ustanowić przepis przewidujący usta­ lenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego. Minimalna cena sprzedaży odnosi się do cukru standar­ dowej jakości. Należy ustanowić przepis w celu dostoso­ wania ceny sprzedaży w przypadku, gdy cukier nie jest cukrem standardowej jakości. Ilości dostępne dla państwa członkowskiego, które mogą zostać przydzielone zgodnie z niniejszym rozporządze­ niem, powinny uwzględniać ilości przydzielone na mocy rozporządzenia (WE) nr 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji (4). W celu zapewnienia właściwego zarządzania cukrem znajdującym się w zapasach interwencyjnych należy usta­ nowić przepis przewidujący zgłaszanie Komisji przez państwa członkowskie ilości rzeczywiście sprzedanych. Przepisy dotyczące rejestrów prowadzonych przez prze­ twórców, kontroli i kar, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (5), należy stosować do ilości przyznanych w ramach niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia, że ilości przyznane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zostaną wykorzystane jako cukier przemysłowy, należy określić kary pieniężne dla oferentów w wysokości wystarczająco odstraszającej, aby uniknąć ryzyka, że ilości te zostaną wykorzystane do innych celów.

(7)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2) stanowi, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać cukier wyłącznie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej sprawie. Z uwagi na utrzymywanie się zapasów interwencyjnych cukru należy przewidzieć możliwość sprzedaży cukru do celów przemysłowych przez agencje interwencyjne. Decyzja w tej sprawie została podjęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1476/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierającym przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1059/2007 i (WE) nr 1060/2007 (3). Na mocy tego rozporządzenia oferty mogą być składane po raz ostatni w okresie od dnia 10 do dnia 24 września 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 241 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 21 z 200810.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (1)

 • Dz. U. L241 - 13 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż w roku gospodarczym 2008/2009 cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

 • Dz. U. L241 - 3 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2008 z dnia 9 września 2008 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L241 - 1 z 200810.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200810.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.