Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 243 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 2/06 (ex N 405/05) planowanej przez Grecję w związku z programem dobrowolnego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę w OTE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1436) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 243 POZ 7

Strona 1 z 26
11.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 2/06 (ex N 405/05) planowanej przez Grecję w związku z programem dobrowolnego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę w OTE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1436)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/722/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) oraz po uwzględ­ nieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1) (4) (3)

w piśmie otrzymanym w dniu 9 listopada 2005 r. W dniu 22 grudnia 2005 r. władze greckie przesłały dodatkowe informacje uzupełniające ich wcześniejszą odpowiedź.

W piśmie z dnia 8 lutego 2006 r. Komisja poinformo­ wała Grecję o decyzji wszczęcia procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w związku z przedmiotowym środkiem pomocy i zwróciła się z prośbą o szczegółowe infor­ macje dotyczące określonych kwestii.

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron z prośbą o przedstawienie uwag.

Pismem zarejestrowanym dnia 11 sierpnia 2005 r. władze greckie dokonały zgłoszenia planowanej pomocy finansowej państwa greckiego w ramach programu dobrowolnego wcześniejszego przechodzenia na emery­ turę (zwanego dalej „WPE”), proponowanego przez OTE określonym grupom pracowników. W piśmie z dnia 23 września 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje na temat środka pomocy, którego dotyczyła informacja. Władze greckie po złożeniu wniosku i otrzymaniu zgody na przedłu­ żenie terminu przesłały dodatkowe wyjaśnienia

(5)

W dniu 3 maja 2006 r. Grecja złożyła swoje uwagi oraz informacje, o które została poproszona w wyżej wymie­ nionej decyzji. Dnia 14 lipca 2006 r., 2 sierpnia 2006 r. oraz 3, 5, 6 i 9 października 2006 r. złożono dodatkowe informacje.

(2)

(6)

Dnia 31 lipca 2006 r. Komisja otrzymała uwagi od jednej z zainteresowanych stron, która poprosiła o zachowanie anonimowości. Uwagi przekazano Grecji w celu umożliwienia ustosunkowania się do nich.

(1) Dz.U. C 151 z 29.6.2006, s. 2.

(2) Zob. przypis 1.

L 243/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2008

(7)

Dnia 18 października 2006 r. Grecja przesłała swoją odpowiedź na uwagi złożone przez wspomnianą zainte­ resowaną stronę. Za zgodą Grecji Komisja przesłała grecką odpowiedź zainteresowanej stronie.

(11)

II. OPIS POMOCY

1. Beneficjent

(8)

Telekomunikacja Grecka (OTE) została utworzona w 1949 r. i jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach oraz na giełdach w Nowym Jorku (NYSE) i Londynie (LSE).

Po otwarciu rynku łączności elektronicznej w Grecji dnia 1 stycznia 2001 r. nie nastąpiła pełna prywatyzacja OTE. W dniu przesłania komunikatu państwo było właści­ cielem 38 % kapitału akcyjnego spółki, podczas gdy pozostały kapitał należał do greckich inwestorów insty­ tucjonalnych (12 %), inwestorów zagranicznych (29 %), Hellenic Exchangeable Finance S.C.A. (11 %) oraz do szerszej rzeszy inwestorów (10 %). W sierpniu 2005 r. za pomocą operacji na obligacjach zamiennych spółka Hellenic Exchangeable Finance sprzedała państwu grec­ kiemu swoje udziały w OTE wynoszące 11 %. Dnia 7 września 2005 r. grecki rząd odsprzedał 10 % udziałów w ΟΤΕ, zmniejszając swój udział do 38,7 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 243 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 5 z 200811.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszaru V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L243 - 3 z 200811.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2008 z dnia 9 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L243 - 1 z 200811.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2008 z dnia 10 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 0 z 200811.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.