Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 10

Strona 10 z 27

oraz 4,08 % dla pomocy przyznanej w 2005 r. (89). Zatem wpływy podatkowe, których poboru państwo zaniechało, a które trafiły do funduszu i zostały następnie opodatko­ wane zgodnie z ustawową stopą odsetek, nie stanowią korzyści; nie kwalifikują się więc do uznania za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, gdyż nie są korzystniejsze od kredytu na warunkach rynko­ wych; zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (90) przyjmuje się, że warunki rynkowe w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw niebędących w trudnej sytuacji odpowiadają stopie referencyjnej zwiększonej o 400 lub więcej punktów bazowych, jeżeli zobowiązanie nie jest zabezpieczone.


(57)

Z powyższego wynika, że przedmiotowy środek stanowi program pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Należy również pamiętać, że ustawa nr 2601/1998, do której odwołują się władze greckie, została już uznana przez Komisję za program pomocy państwa, lecz uznano ją za pomoc zgodną (91). VI.2. Kwalifikacja programu jako przyznanej bezprawnie pomocy

(58)

Zgodnie z art. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 „pomoc przyznana bezprawnie” oznacza nową pomoc, wprowadzoną w życie z naruszeniem art. 93 ust. 3 [obecnie art. 88 ust. 3] Traktatu. Zgodnie z art. 1 lit. c) tego samego rozporządzenia „nowa pomoc” oznacza każdą pomoc, która nie jest pomocą istniejącą, wraz ze zmianami istniejącej pomocy. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Spra­ wiedliwości zmiana dotycząca istniejącej pomocy powinna być klasyfikowana jako nowa pomoc, natomiast pierwotny program przekształca się w nowy program pomocy jedynie w przypadku gdy zmiana ta ma wpływ na istotę programu pierwotnego. W sytuacji, gdy nowy element jest w oczywisty sposób możliwy do oddzielenia od programu początkowego, nie dochodzi do istotnej zmiany istniejącego programu (92). W przypadku przedmiotowego środka występują jednak istotne różnice proceduralne i materialne.

(59)

VI.1.3. Selektywność

(55)

Po trzecie środek jest selektywny, gdyż uprzywilejowuje wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy nr 2601/1998. Jedynie przedsiębiorstwa z wymienionych sektorów mogą odnieść korzyści z przedmiotowego środka, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw z sektorów niewymienionych w wykazie. Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy nr 2601/1998, aby niektóre sektory mogły odnieść korzyści, niezbędne jest prawo­ dawstwo wtórne. Według władz greckich takie prawo­

(60)

(89) Stopy referencyjne WE dla pomocy państwa, publikowane pod adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_ rates.html (90) Dz.U. C 273 z 9.9.1997, s. 3.

(91) Decyzja Komisji dotycząca pomocy państwa, sprawa nr NN59/A/98 (nr SG(99) D/884 z 3 lutego 1999 r.) (Dz.U. C 84 z 26.3.1999, s. 7). (92) Sprawy połączone T-195/01 i T-207/01 Rząd Gibraltaru przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Rec. 2002, s. II-2309, pkt 109 i 111.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/19

VI.2.1. Zmiany proceduralne

(61)

Po pierwsze, przedmiotowy środek nie zastąpił po prostu istniejących środków, był zaś nowym samodzielnym środkiem, gdyż nie uchylił ani też nie zastąpił żadnego poprzedniego środka. Ponadto okresy stosowania środków nie następowały po sobie. Jak wspomniano powyżej, władze greckie potwierdziły, że przepisy art. 2 ustawy nr 3220/2004 mają zasadniczo na celu uzupełnienie ustawy nr 2601/1998, która została zatwierdzona przez Komisję w 1999 r. w sprawie NN 59/A/1998 jako krajowy system rozwoju regionalnego ustanowiony na mocy WPR (93). Należy zauważyć, że ustawa nr 2601/1998 została uchylona z mocą od lutego 2005 r. Komisja stwierdza jednak, że przedmio­ towy środek stanowi nową pomoc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.