Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 11

Strona 11 z 27

Przede wszystkim ustawa nr 3220/2004 dotyczy zestawu projektów z wielu sektorów. Odwołuje się ona do listy kwalifikujących się sektorów i projektów wymienionych w art. 3 ustawy nr 2601/1998. Nie stwierdza jednak wyraźnie, że zmienia tę ustawę. Ponadto obydwa prze­ pisy obowiązywały równolegle, ponieważ ustawa nr 3220/2004 weszła w życie 28 stycznia 2004 r., środek pomocowy na mocy ustawy nr 2601/1998 wygasł zaś 23 grudnia 2004 r., a ustawa nr 2601/1998 została uchylona z mocą od lutego 2005 r. Wreszcie, chociaż okresy, podczas których tworzono fundusze na mocy obydwu programów, nie pokrywały się, okresy, podczas których obowiązywały środki, pokryły się, gdyż obydwie ustawy odnosiły się do zysków za lata 2003 i 2004. Fakt, że obydwa środki stosowano równolegle, dowodzi, iż jeden nie poprawił, ani też nie zastąpił drugiego. Dlatego też przejściowo przedmiotowy środek nie zastę­ pował środka zatwierdzonego w sprawie NN 59/A/1998 (94) ani też nie był jego kontynuacją, stanowił natomiast osobny program pomocowy. Po drugie, zmieniła się procedura przyznawania pomocy, co ma konsekwencje dla warunków, które przedsiębior­ stwa muszą spełniać, by uzyskać pomoc. Na mocy ustawy nr 2601/1998 o pomoc trzeba było wnioskować do władz greckich, które musiały zatwier­ dzić wniosek przed przyznaniem pomocy. Na mocy decyzji zatwierdzającej ustawę nr 2601/1998 (95) władze greckie zobowiązały się weryfikować limity kumulacji i łączenia pomocy, przestrzeganie ram badań i rozwoju z 1996 r. i wytycznych ochrony środowiska z 1994 r., wyłączenie urządzeń transportowych w sektorze trans­ portowym oraz wyłączenie pomocy wywozowej. Władze miały dodatkowo obowiązek i możliwość weryfikacji tych kwestii po otrzymaniu wniosku. Zgodnie z ustawą nr 3220/2004 utworzenie specjalnej nieopodatkowanej rezerwy było możliwe bezpośrednio na podstawie przepisów o podatku dochodowym, bez


jakiegokolwiek obowiązku ze strony beneficjenta do przedstawienia władzom greckim szczegółowych infor­ macji o kwalifikującej się działalności. Władze greckie nie miały także możliwości odmówienia pomocy na podstawie swoich zobowiązań złożonych w postępowaniu prowadzącym do zatwierdzenia pomocy przyznawanej na mocy ustawy nr 2601/1998.

(67)

(62)

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą ustawę nr 2601/1998 przed wydaniem zezwolenia na utworzenie nieopodatko­ wanego funduszu rezerwowego władze greckie musiały poświadczyć ukończenie inwestycji. W związku z tym, aby zakwalifikować się do przyznania pomocy, benefi­ cjenci musieli najpierw skorzystać z własnych źródeł finansowania. Ustawa nr 3220/2004 nie nakłada takich obowiązków. Jeżeli chodzi o argument podniesiony przez władze greckie, że co najmniej w niektórych przypadkach pomoc można by było uzyskać na mocy ustawy nr 2601/1998, należy stwierdzić, że argument ten jest nieis­ totny, gdyż procedura związana z nowym środkiem była inna i mniej wymagająca, kryteria otrzymania pomocy zostały złagodzone oraz zwiększyły się korzyści wynika­ jące z niej dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. VI.2.2. Istotne zmiany

(63)

(68)

(69)

(64)

Po pierwsze, zgodnie z decyzją Komisji w sprawie NN 59/A/1998 (96), na mocy ustawy nr 2601/1998 do pomocy kwalifikowały się jedynie inwestycje początkowe, z jedynym wyjątkiem pomocy operacyjnej dotyczącej przeniesienia do stref przemysłowych, natomiast na mocy ustawy nr 3220/2004 może również zostać przy­ znana pomoc operacyjna w związku z inwestycjami odtworzeniowymi, jak też inna pomoc operacyjna w związku z dowolną kwalifikującą się działalnością. Na mocy ustawy nr 2601/1998 wspomagane inwestycje musiały być utrzymywane przez pięć lat, podczas gdy art. 2 ust. 9 ustawy nr 3220/2004 wymaga jedynie utrzymywania dóbr inwestycyjnych lub środków trwa­ łych określonych w art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.